فایل word اثر حذف نوراپي نفرين بر القا پلاستيسيته وابسته به تجربه در قشر بارل موش صحرايي نر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر حذف نوراپي نفرين بر القا پلاستيسيته وابسته به تجربه در قشر بارل موش صحرايي نر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي و فارماكولوژي

تعداد صفحات :10

مقدمه: بارل کورتکس در جوندگان بخشی از قشر سوماتوسنسوری اولیه است که اطلاعات را از سبیل های (whiskers) صورت دریافت می کند. به دنبال برداشتن یا حذف سبیل ها و در نتیجه حذف بعضی اطلاعات حسی الگوی پاسخ بارل ها دچار تغییر خواهد شد. این پدیده پلاستیسیته وابسته به تجربه نام دارد. از طرف دیگر نوراپی نفرین و هسته لوکوس سرولئوس )به عنوان اصلی ترین منبع نوراپی نفرین قشر مغز( ویژگی های پاسخی نورون های قشر بارل را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مطالعه اثر حذف نوراپی نفرین و محرومیت حسی در القا پلاستیسیته وابسته به تجربه مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: در این مطالعه از 60 سر موش صحرایی نژاد ویستار با میانگین وزنی (250±25) گرم استفاده شد موش ها در چهار گروه مورد بررسی قرار گرفتند 1. موشهای دست نخورده )گروه کنترل(. 2. گروه حذف نوراپی نفرین که از تزریق داخل صفاقی نوروتوکسین DSP4 جهت حذف نوراپی نفرین استفاده شد. 3. گروه محرومیت حسی که در این گروه به صورت یک روز در میان تمامی سبیل های سمت چپ صورت به جز D2 با استفاده از یک قیچی از نزدیکی پوست قطع می شود. 4. گروه محرومیت حسی به علاوه حذف نوراپی نفرین. با استفاده از تکنیک ثبت تک واحدی خارج سلولی میدان های تحریکی )اندازه بزرگی و زمان شروع پاسخ نورون( و مهاری )شاخص (Condition Test Ratio نورونهای قشر بارل مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: در گروه محرومیت حسی بزرگی پاسخ نورونها به جابجایی سبیل اصلی )سبیل باقیمانده( و روند تغییرات CTR )بعنوان شاخصی از مهار جانبی نورونها( نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد. در گروه محرومیت حسی + حذف نوراپی نفرین اختلاف معنی داری از نظر بزرگی پاسخ نورونها با گروه کنترل مشاهده نشد. همچنین روند تغییرات CTR در این گروه مشابه گروه کنترل بود.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد پس از القا پلاستیسیته مدارهای تحریکی تسهیل و مدارهای مهاری تضعیف شدند. اما در هنگامی که نورواپی نفرین مغز قبل از ایجاد محرومیت حسی حذف می شد، تغییری در پاسخ نورونها به تغییرات اطلاعات حسی ایجاد نشد. نتیجه گیری می شود که حذف نوراپی نفرین بدنبال محرومیت حسی مانع از ایجاد تغییرات پلاستیک در ویژگی های پاسخی نورون های قشر بارل می شود.
كلید واژه: قشر بارل، نوراپی نفرین، موش صحرایی، محرومیت حسی

لینک کمکی