فایل word ارزيابي نقش نيتريک اکسايد موجود در ناحيه CA1 هيپوکامپ بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي صحرايي وابسته به مرفين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي نقش نيتريک اکسايد موجود در ناحيه CA1 هيپوکامپ بر يادگيري و حافظه فضايي موشهاي صحرايي وابسته به مرفين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي و فارماكولوژي

تعداد صفحات :12

مقدمه: نقش نیتریک اکساید (NO) در ناحیه CA1 هیپوکامپ بر یادگیری و حافظه فضایی موشهای صحرایی وابسته به مرفین مشخص نیست. شواهدی در تایید نقش نیتریک اکساید در فرآیندهای پاداشی اپیوئیدها وجود دارد. نقش مسیر پیامبری NO به عنوان یک مکانیسم داخل سلولی در القا تقویت طولانی مدت نیز تایید شده است. همچنین گزارش شده که وابستگی خوراکی به مرفین روند یادگیری و حافظه فضایی را با میانجیگری گیرنده های NMDA ناحیه CA1 هیپوکامپ در موش صحرایی تقویت می کند. لذا در مطالعه حاضر نقش NO در این رابطه بررسی شده است.روش ها: در این تحقیق 33 موش صحرایی نر نژاد N-MRI در محدوده وزنی 350-250 گرم به چهار گروه تقسیم شدند. سپس ناحیه CA1 هیپوکامپ آنها به صورت دو طرفه کانول گذاری شد. بعد از پنج روز بهبود، حیوانات 30 روز مرفین سولفات یا سوکروز را در آب آشامیدنی دریافت کردند. مطالعات ماز آبی موریس از روز 26 تا 30 انجام شد. هر روز یک دقیقه قبل از آزمایش هر حیوان دو میکرولیتر سالین یا 3 میکروگرم L- NAME )مهار کننده آنزیم نیتریک اکساید سنتاز( در حجم دو میکرولیتر (.5 میکروگرم در حجم یک میکرولیتر در هر طرف( در ناحیه CA1 هیپوکامپ دریافت می کرد. شاخصه های یادگیری و حافظه فضایی به روش آنالیز واریانس (ANOVA) بررسی شد.یافته ها: وابستگی خوراکی به مرفین یادگیری و حافظه فضایی را در موشهای صحرایی تقویت می کند این اثر با تجویز موضعی L- NAME در ناحیه CA1 هیپوکامپ مهار می گردد.نتیجه گیری: فعال شدن مسیر پیامبری داخل سلولی NO در سلولهای پیرامیدال ناحیه CA1 هیپوکامپ در تقویت یادگیری و حافظه فضایی در حیوانات وابسته به مرفین موثر است.
كلید واژه: نیتریک اکساید، مرفین، CA1 هیپوکامپ، موش صحرایی، یادگیری و حافظه فضایی

لینک کمکی