فایل word تعيين منحني هاي هم دماي دفع رطوبت كشمش بيدانه سفيد و برازش مدل هاي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين منحني هاي هم دماي دفع رطوبت كشمش بيدانه سفيد و برازش مدل هاي مختلف :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم و صنايع غذايي

تعداد صفحات :13

منحنی های هم دما در دفع رطوبت، ذخیره و بسته بندی مواد غذایی مفید هستند. به خاطر تركیبات پیچیده مواد غذایی، برآورد تئوری منحنی های هم دما غیر ممكن بوده و اندازه گیری تجربی مورد نیاز می باشد. در این تحقیق منحنی های هم دمای دفعی كشمش بیدانه سفید در دماهای 30، 40، 50، 60، 70 و 80 درجه سانتی گراد به روش ایستا (وزن سنجی) مطابق با دستور العمل COST 90 تعیین شد. برای ارایه مدل ریاضی مناسب به منظور توضیح رفتار تعادلی رطوبت كشمش، مدل های گاب، اسمیت، ازوین، هالسی، هندرسون و آرسی وات مورد بررسی قرار گرفت كه از آن میان مدل هالسی در دمای 30 درجه سانتی گراد و مدل آرسی وات در دماهای 40 تا 80 درجه سانتی گراد، بهترین برازش را نشان داد. همچنین انرژی پیوندی دفع در محتوای رطوبتی مختلف تعیین شد.
كلید واژه: كشمش، دفع، هم دما، رطوبت، انرژی پیوندی

لینک کمکی