فایل word نقش پمپ سديم - پتاسيم آدنوزين تري فسفاتاز در خواص پايه و وابسته به سرعت کره دهليزي - بطني جدا شده خرگوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش پمپ سديم - پتاسيم آدنوزين تري فسفاتاز در خواص پايه و وابسته به سرعت کره دهليزي - بطني جدا شده خرگوش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي و فارماكولوژي

تعداد صفحات :12

مقدمه: ائوبائین به عنوان یک عامل مهاری گره دهلیزی - بطنی شناخته شده است ولی اثرات آن بر روی خواص وابسته به سرعت گره دهلیزی بطنی تاکنون کشف نشده است. هدف تحقیق حاضر این بود که آیا تجویز ائوبائین میتواند خواص وابسته به سرعت گره دهلیزی - بطنی را تغییر دهد.روش ها: تحریکات با مدلهای مختلف به صورت مستقل جهت تعیین خواص الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی - بطنی استفاده شدند. ائوبائین در غلظت های مختلف 0.25، 0.2، 0.1، 0.05 )میکرومولار( مستقیما به تیرود اضافه شد. مدل های تحریکات یکسان قبل و بعد از اضافه کردن ائوبائین تکرار شدند. کلیه داده ها به صورت Mean±SE گزارش شد و مقایسه بین چند گروه به وسیله تست آنالیز واریانس دو طرفه انجام گرفت. P<0.05 به عنوان شاخص معنی داری در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که ائوبائین در غلظت کم 0.05 میکرومولار سبب کاهش معنی دار خستگی گره گردید ولی با افزایش غلظت سبب افزایش معنی دار میزان خستگی شد. ائوبائین (0.2 و 0.25 میکرومولار( سبب یک افزایش در پارامترهای پایه گره )زمان هدایت گره ای، ونکباخ، زمان تحریک ناپذیری کارکردی و موثر( شد به طوریکه میزان ونکباخ از 147.5±8.9 به 194±13 میلی ثانیه در غلظت 0.25 میکرومولار رسید همچنین کاهش معنی دار میزان تسهیل از 43.3±5 به 38.8±5 میلی ثانیه در غلظت 0.2 میکرومولار از دیگر نتایج تحقیق حاضر است.نتیجه گیری: رفتار متناقض ائوبائین بر روی خستگی بیانگر نقش بالقوه پمپ سدیم - پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز در مکانیزم محافظتی گره دهلیزی بطنی است.
كلید واژه: گره دهلیزی - بطنی ایزوله، ائوبائین، پمپ سدیم - پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز

لینک کمکی