فایل word تاثير سن بهره برداري كلن هاي صنوبر و شرايط ساخت بر ويژگيهاي تخته فيبر نيمه سنگين (MDF)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير سن بهره برداري كلن هاي صنوبر و شرايط ساخت بر ويژگيهاي تخته فيبر نيمه سنگين (MDF) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :26

در این تحقیق با استفاده از سه كلن صنوبر (P.e.vernirubensis, P.e.costanzo, P.e.561.41) در دو سن 4 و 12 سالگی در سه زمان بخارزنی (5، 10 و 15 دقیقه) و سه زمان پرس (3، 4 و 5 دقیقه) و دو مقدار رزین (9 و 11 درصد) نسبت به ساخت تخته فیبر نیمه سنگین اقدام شد. میانگین طول و قطر الیاف كلنهای 4 و 12 ساله P.e.vernirubensis, P.e.costanzo, P.e.561.41 به ترتیب 25.44, 751 و 25.23, 746, 25.76, 805 و 26.83, 899 و 29.23, 995 و 31.62, 902 میكرون تعیین شد.مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت چسبندگی داخلی و مقدار واكشیدگی ضخامتی تخته ها پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری بر اساس استاندارد DIN تعیین شد.به طور كلی افزایش زمان بخارزنی سبب كاهش ویژگیهای خمشی و مقاومت چسبندگی داخلی تخته فیبرها شده است. همچنین با افزایش زمان پرس، مقاومت چسبندگی داخلی تخته ها بهبود یافته است. افزایش مصرف چسب سبب بهبود كلیه ویژگیهای مقاومتی تخته فیبرها شده است. حداقل مقدار واكشیدگی ضخامتی نیز در زمان بخارزنی 15 دقیقه ملاحظه شد. این امر ناشی از كاهش خواص آبدوستی الیاف بوده است. ویژگیهای خمشی و مقاومت چسبندگی داخلی تخته فیبرهای ساخته شده از كلنهای 4 ساله و 12 ساله با یكدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. تاثیر سن بهره برداری فقط بر مقدار واكشیدگی ضخامتی معنی دار بوده، به طوری كه تخته فیبرهای تهیه شده از كلنهای 4 ساله نسبت به 12 ساله از مقدار واكشیدگی ضخامتی كمتری برخوردار بودند.
كلید واژه: صنوبر، تخته فیبر، الیاف، چسب، کلن، بخارزنی

لینک کمکی