فایل word بررسي تاثير مقدار پارافين، دما و زمان پرس بر خواص کاربردي تخته خرده چوب با تاکيد بر زبري سطح آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مقدار پارافين، دما و زمان پرس بر خواص کاربردي تخته خرده چوب با تاکيد بر زبري سطح آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :17

در این تحقیق تاثیر پارافین و شرایط پرس بر خواص کاربردی و هم چنین زبری سطح تخته خرده چوب مورد بررسی قرار گرفت. عوامل متغیر شامل، پارافین در سه سطح صفر، یک و دو درصد، دمای پرس در دو سطح 170 و 180 درجه سانتی گراد و زمان پرس در دو سطح 4 و 5 دقیقه انتخاب شدند. خواص کاربردی تخته خرده چوب شامل، مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته، مقاومت برشی، جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب و هم چنین زبری سطح مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان می دهند که استفاده از پارافین تاثیر معنی داری بر مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته تخته های مورد مطالعه نداشته است اما افزایش آن باعث کاهش مقاومت برشی این تخته ها شده است. در مورد تاثیر استفاده از پارافین بر خواص فیزیکی نیز مشخص شده است که افزایش مصرف پارافین باعث کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت تخته خرده چوب می شود. به علاوه استفاده از پارافین باعث کاهش زبری و بهبود کیفیت سطح تخته ها شده است. دمای پرس تاثیر معنی داری بر ویژگی های کاربردی تخته ها نداشته اما باعث افزایش زبری سطح تخته ها شده است. افزایش زمان پرس نیز باعث افزایش مدول گسیختگی تخته خرده چوب شده اما اثر معنی داری بر سایر خواص این فرآورده نداشته است.
كلید واژه: تخته خرده چوب، پارافین، دمای پرس، زمان پرس، خواص فیزیکی، خواص مکانیکی و زبری سطح

لینک کمکی