فایل word امکان استفاده از سرشاخه هاي سيب در ساخت تخته خرده چوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word امکان استفاده از سرشاخه هاي سيب در ساخت تخته خرده چوب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :14

برای بررسی امکان استفاده از چوب سرشاخه حاصل از هرس درختان سیب در ساخت تخته خرده چوب یک لایه با دانسیته 0.6 گرم بر سانتیمتر مکعب، از مخلوط خرده چوب سرشاخه سیب و خرده چوب صنعتی به نسبت 70/30, 85/15, 100/0 و 55/45 و با بکارگیری زمان پرس در دو سطح 5 و 7 دقیقه تخته های آزمونی ساخته شدند. نتایج به دست آمده از اندازه گیری ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته ها نشان داد که وجود خرده چوب سیب در ساختار تخته ها بر روی اغلب خواص فیزیکی و مکانیکی آنها شامل مدول الاستیسیته، مقاومت خمشی، چسبندگی داخلی و میزان جذب آب بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب تاثیر معنی داری داشته است، به طوری که با افزایش سهم خرده چوب سیب در مخلوط خرده چوبهای مصرفی ویژگیهای فوق بهبود پیدا کردند. اثر زمان پرس تنها بر چسبندگی داخلی و واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب تخته ها معنی دار گردید، به طوری که افزایش زمان پرس موجب افزایش چسبندگی داخلی و بهبود واکشیدگی ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه وری در آب تخته ها گردید.
كلید واژه: تخته خرده چوب، سرشاخه سیب، خرده چوب صنعتی، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی

لینک کمکی