فایل word بررسي اثر دما و زمان پرس بر خواص فيزيکي و مکانيکي تخته هاي (OSB) ساخته شده از چوب صنوبر (Populus nigra)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر دما و زمان پرس بر خواص فيزيکي و مکانيکي تخته هاي (OSB) ساخته شده از چوب صنوبر (Populus nigra) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران

تعداد صفحات :12

در این تحقیق اثر دما و زمان پرس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه ساخته شده از چوب گونه صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. ساخت تخته ها در دو سطح دمایی 175 و 185 درجه و در دو سطح زمانی 5 و 6 دقیقه انجام گرفت. خواص مکانیکی، شامل مدول گسیختگی (MOR)، چسبندگی داخلی و خواص فیزیکی، شامل درصد جذب آب و واکشیدگی ضخامت اندازه گیری شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش دما و زمان پرس، باعث افزایش معنی دار مدول گسیختگی و چسبندگی داخلی تخته ها شده است. همچنین افزایش دما و زمان، اثر معنی داری بر کلیه خواص فیزیکی نشان دادند. بهترین تخته تراشه ها در درجه حرارت 180oC و زمان پرس 5 دقیقه تولید گردید.
كلید واژه: OSB، صنوبر، اوره فرمالدهید، چسبندگی داخلی، مقاومت خمشی، جذب آب، واکشیدگی ضخامت

لینک کمکی