فایل word شيمي كاني و دما- فشار سنجي سنگهاي رسي موجود در هسته دگرگون در دما بالا- فشار متوسط شاهنيدژ (SMC) شمال غرب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شيمي كاني و دما- فشار سنجي سنگهاي رسي موجود در هسته دگرگون در دما بالا- فشار متوسط شاهنيدژ (SMC) شمال غرب ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بلورشناسي و كاني شناسي ايران

تعداد صفحات :13

با توجه به مطالعات ریزبافتی، مشخص شده است که متاپلیتهای هسته دگرگون شرق شاهیندژ (SMC) دستخوش چند دگرگونی شده و حداقل دو فاز دگرگونی ناحیه ای (RM1, RM2) و یک فاز دگرگونی مجاورتی (CM) را تجربه کرده اند. طی فاز دگرگونی ناحیه ای نهایی (RM2) پورفیروبلاستهای شکل دار کیانیت، آندالوزیت، استارولیت، کردیریت، گارنت، و رشته های فیبرولیت در میکاشیستها به وجود آمده اند. دما- فشار سنجی این فاز با استفاده از روشهای مختلف تعیین دما و فشار برای سنگهای رسی انجام شده است. دماسنج کاتیونی گارنت - بیوتیت و گارنت - کلریت دمای بیشینه650-700 oC را برای دگرگونی این سنگها نشان می دهد. همچنین با استفاده از دما- فشار سنجی از طریق قطع واکنشهای چندگانه تعادلی با استفاده از برنامه THERMOCALC، میانگین دما و فشار دگرگونی برای شیستهای کیانیت - استارولیت – کردیریت دار650±50 oC و 5-7±1.5 کیلوبار محاسبه شد. چنین دما و فشاری نشان دهنده شیب زمین گرماییoC 40 در هر کیلومتر است که از سرشتهای محیطهای برخورد قاره – قاره ای است.
كلید واژه: متاپلیت، دگرگونی نوع HT/MP، شیمی كانی، دما- فشارسنجی، و هسته دگرگون شاهیندژ

لینک کمکی