فایل word تغييرات فازي و رفتار نفلين سينيت کليبر در مقايسه با فلدسپات هندي در ترکيب انگوب کاشي مونو کوتورا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تغييرات فازي و رفتار نفلين سينيت کليبر در مقايسه با فلدسپات هندي در ترکيب انگوب کاشي مونو کوتورا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بلورشناسي و كاني شناسي ايران

تعداد صفحات :16

نفلین سینیت آهن زدایی شده منطقه کلیبر آذربایجان شرقی نشان دهنده ترکیب كانیایی و شیمیایی نزدیک به فلدسپات های وارداتی مورد مصرف در صنایع سرامیک کشور است. مطالعه فرآوری و پارامترهای رفتاری و کاربردی نفلین سینیت کلیبر در مقایسه با فلدسپات هندی در تولید انگوب کاشی مونو کوتورا با هدف جایگزینی نفلین سینیت بجای فلدسپات هندی انجام شد. رفتار برتر نفلین سینیت ضمن آماده سازی، به علت نداشتن خواص تیکسوتروپی و نیاز به آب کمتر در فرایند حبه سازی و به اندازه ذرات، مناسب تر از فلدسپات است. ضمن تفجوشی انگوب فرمولبندی شده با فلدسپات فازهای اورتوکلاز، آنورتیت، مولایت، و سیلیکات زیرکونیوم حاصل می شود. در حالی که در انگوب فرمولبندی شده با نفلین سینیت فازهای اورتوکلاز، آنورتیت، سیلیکات زیرکونیوم، لویست، و نفلین به دست می آید. البته سیلیکات زیرکونیوم به خاطر فراهم شدن خواص رنگی به هر دو فرمول اضافه شده است. اثر نبود فاز مولایت و حضور فازهای نفلین، لویست در انگوب، نفلین سینیت در رفتارهای مختلف گرمایی آن در مقایسه با فلدسپات، مصرف نفلین سینیت را به علت ایحاد فازهای متفاوت پس ار تفجوشی، در انگوب دچار تردید می كند. مطالعه رفتار گرمایی از نظر تغییرات انرژی، وزنی و حجمی ضمن تفجوشی دو نوع انگوب یاد شده نشان دهنده نزدیکی رفتار گرمایی این دو انگوب با هم است و مطالعه اقتصادی مصرف نفلین سینیت بجای فلدسپات هندی نیز بیانگر توجیه اقتصادی خوبی است.
كلید واژه: نفلین، نفلین سینیت، فلدسپات، فلدسپاتوئید، تیکسوتروپی، کاشی مونو کوتورا، انگوب

لینک کمکی