فایل word ارزيابي خطر نشت گاز کلر در ايستگاههاي کلرزني سيستم آب آشاميدني شهر تهران با روش تجزيه تحليل درخت خطا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي خطر نشت گاز کلر در ايستگاههاي کلرزني سيستم آب آشاميدني شهر تهران با روش تجزيه تحليل درخت خطا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :10

هدف: گاز کلر یکی از مواد شیمیایی خطرناک است که یکی از مصارف عمده آن استفاده به عنوان تصفیه کننده آبهای آشامیدنی است. در کلان شهر تهران عواملی نظیر تعداد زیاد ایستگاههای کلرزنی، پراکنده بودن آنها در سطح شهر، تراکم جمعیت در اطراف این ایستگاهها، پیوسته و بدون وقفه بودن عملیات کلرزنی در طول شبانه روز به همراه عواملی نظیر کم اطلاعی سازمانهای امداد و درمان از چگونگی انتشار گاز کلر، نحوه مقابله با آن، درمان افراد در معرض قرار گرفته، باعث شده که ایستگاههای کلرزنی به یکی از کانونهای خطرناک تبدیل شوند. هدف تحقیق حاضر ارزیابی میزان خطر نشت گاز کلر در ایستگاههای کلرزنی سیستم آب آشامیدنی شهر تهران می باشد.روش بررسی: در اجرای این پژوهش ایستگاههای کلرزنی بر اساس داشتن یا نداشتن حداقل امکانات مورد نیاز به دو دسته مطلوب و نامطلوب تقسیم شدند. پس از آشنایی کامل با سیستم کلرزنی در هر دو دسته ایستگاههای مورد مطالعه، با استفاده از توانمندیهای تکنیک آنالیز درخت خطا مهمترین عوامل موثر در بروز حادثه نشت کلر شناسایی و سپس نحوه ترکیب و همچنین ارتباط آنها در قالب رویدادهای پایانی، میانی و دروازه های «و» و «یا» تعیین شد. با آنالیز کیفی و کمی درخت خطای این حادثه، مهمترین علل بروز آن تعیین و همچنین احتمال وقوع رویداد اصلی در طول یک سال محاسبه گردید.یافته ها: مهمترین علل وقوع حادثه نشت کلر پایین بودن سطح مهارت کارکنان که خود از عدم برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای پرسنل درگیر ناشی می شود، فشار و بار کاری زیاد روی پرسنل، عدم وجود دستورالعمل و قوانین مدون و یکپارچه در ایستگاههای کلرزنی و وجود اشکال و نارسایی در طراحی خود ایستگاهها بودند. احتمال وقوع حادثه 21 بار در سال محاسبه شد که رقم نسبتا بالایی می باشد.نتیجه گیری: بوسیله اصلاح ایرادهای اساسی ایستگاهها و یا طراحی این ایستگاهها بر مبنای استاندارد، احتمال وقوع حادثه به مراتب و به صورت چشمگیری کاهش می یابد.
كلید واژه: ایمنی، آنالیز درخت خطا، گاز کلر، ایستگاههای کلرزنی

لینک کمکی