فایل word بررسي تنوع آناتوميکي ديواره استخواني سينوسهاي پارانازال با استفاده از سي تي اسکن: گزارش 279 مورد بيمار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تنوع آناتوميکي ديواره استخواني سينوسهاي پارانازال با استفاده از سي تي اسکن: گزارش 279 مورد بيمار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :9

هدف: امروزه بدلیل استفاه گسترده متخصصین گوش و حلق و بینی از روشهای جراحی آندوسکوپیک بینی و سینوس، تنوعات آناتومیکی و آناتومی حفره بینی و سنوسهای اطراف بینی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تعدادی از تنوعات آناتومیک شبیه هالرسل. کونکا بولوزا. سلولهای آگرنازی بزرگ. زائده آنسینیت هوا دار شده ممکن است عامل مستعد کننده برای سینوزیت مزمن یا پولیپوز بینی باشد. سی تی اسکن. بعنوان یک اقدام ارزیابی کننده قبل از عمل جراحی آندوسکوپیک عملکردی سینوسی مهم است. سی تی اسکن کرونال میتواند بطور واضح جزییات تغییرات مخاطی سینوسهای اطراف بینی و تنوعات آناتومیکی استخوانی را نشان دهد. در این مطالعه ما تنوعات آناتومیکی سینوسهای اطراف بینی و حفره بینی را با استفاده از توموگرافی کامپیوتری بررسی کرده ایم.روش بررسی: در این مطالعه ما تنوعات آناتومیکی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری بیمارانی که جهت عمل جراحی آندوسکوپیک سینوسها انتخاب گردیدند بررسی کردیم، 204 فرد با بیماری سینوس (گروه سینوسی): سینوزیت مزمن. پولیپوزسینونازال و 75 بیمار از گروه غیر سینوسی: تومورهای هیپوفیز. عفونت راجعه کیسه اشکی و بیماری چشمی و علت های دیگر که تحت سی تی اسکن قرار گرفته بودند را بررسی کردیم.یافته ها: این مطالعه شامل 279 بیمار (163 مرد و 116 زن) میباشد. تنوعات آناتومیکی بدین صورت مشخص شده اند: 57.7 درصد (انحراف تیغه بینی)، 48.2 درصد (سلول اگرنازی)، 0.28 درصد (کونکابولوزا)، 13.5 درصد (سلول بولای بزرگ) 0.9 درصد (سلول هالر). زایده آنسیتیت با خم به داخل 12.1 درصد و یا خم به خارج 5.2 درصد.نتیجه گیری: تنوعات آناتومیکی یک نقش مهمی در اتیوپاتوژنزیس بیماریهای سینوسی و ایجاد عوارض در حین عمل جراحی دارد.
كلید واژه: تنوعات آناتومیکی، سینوسهای اطرافی بینی، سی تی اسکن، آندوسکوپی

لینک کمکی