فایل word فراواني آنتي ژنهاي HLA کلاس يک در اهداکنندگان عضو در افراد بومي خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word فراواني آنتي ژنهاي HLA کلاس يک در اهداکنندگان عضو در افراد بومي خوزستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :6

پهدف: مجموعه ژن های HLA بر روی بازوی کوتاه کروموزوم (6p21.3) 6، پلی مورف ترین سیستم آنتی ژنیکی بدن انسان را رمزدهی می نمایند. میزان فراوانی آلل های HLA کلاس I شامل HLA-A، HLA-B و HLA-C و الگوهای پیوستگی ترجیحی آنها در میان جمعیت های گوناگون بطور چشمگیری متفاوت است که تعیین آن می تواند برای مطالعات مختلف جمعیت شناسی، ارتباط HLA با بیماریها و سازگاری در پیوند عضو مفید واقع شود. با توجه به این مهم، هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی آلل های HLA-A، HLA-B و HLA-C بروش سرولوژیک در داوطلبان بومی اهدای عضو در استان خوزستان می باشد.روش بررسی: 1420 نفر از اهداکنندگان عضو مراجعه کننده به بخش ایمنی شناسی پیوند اداره کل منطقه ای آموزشی انتقال خون خوزستان از نظر میزان فراوانی آنتی ژنهای HLA-A، HLA-B و HLA-C بروش سرولوژیک (میکرو سایتو توکسیسیته) بررسی گردید.یافته ها: پس از بررسی آنتی ژنهای HLA مذکور در جمعیت مورد مطالعه بیشترین میزان فراوانی آلل ها HLA کلاس یک در استان خوزستان شامل HLA-A2 (37.2 درصد)، HLA-B35 (51.4 درصد) و HLA-CW4 (29.1 درصد) می باشد.نتیجه گیری: اطلاعات بدست آمده از این مطالعه که نخستین گزارش در این مقیاس از میزان فراوانی آنتی ژنهای HLA کلاس یک به روش سرولوژیک در منطقه می باشد قدم اول در مطالعات مردم شناسی، مهاجرت های هر جمعیت و یافتن اهدا کننده سازگار عضو و بررسی ارتباط HLA با بیماریهای خود ایمن و عفونی در جمعیت مورد مطالعه است.
كلید واژه: HLA، فراوانی، خوزستان

لینک کمکی