فایل word کرايوگلوبولينمي در بيماران مبتلا به هپاتيت C

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کرايوگلوبولينمي در بيماران مبتلا به هپاتيت C :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :8

مقدمه: کرایوگلوبولین ها ایمونوگلوبولین هایی هستند که در شرایط خاصی ایجاد می شوند. این ایمونوگلوبولین ها در محیط سرد رسوب کرده و با گرم شدن مجدد به حالت محلول بر می گردند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین هپاتیت C و کرایوگلوبولینمی می باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، ما تمام بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید صدوقی یزد از خردادماه 83 تا آذرماه 84 را که بر طبق مدارک موجود دارای آنتی بادی بر علیه هپاتیت C بودند، مورد بررسی قرار داده و وجود کرایوگلوبولین را در سرم آنها بررسی کردیم. سپس نتایج بدست آمده را با نرم افزار SPSS و استفاده از آزمونهای کای اسکوئر و t مورد تجزیه و تحلیل قرار آماری قرار دادیم.نتایج: تعداد 50 بیمار وارد مطالعه ما شدند که از سرم 8 نفر از آنها (16%) کرایوگلوبولین ها جدا شدند. ارتباط معنی داری بین احتمال مثبت شدن تست با سن، جنس، نحوه ابتلا سطح آنزیم های کبدی، وجود آنتی ژن علیه هپاتیت B در سرم بیماران و وجود آنتی بادی علیه HIV دیده نشد.نتیجه گیری: با توجه به اهمیت بالینی کرایوگلوبولینمی در ایجاد سندرمهای بالینی مختلف، انجام این تست را در گروههای پرخطر مخصوصا بیماران با هپاتیت C توصیه می کنیم.
كلید واژه: ایمونوگلوبولین ها، کرایوگلوبولینمی، هپاتیت C

لینک کمکی