فایل word شيوع اختلال سلوک در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر کرمان در سال تحصيلي 83-82

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شيوع اختلال سلوک در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر کرمان در سال تحصيلي 83-82 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :10

مقدمه: اختلال سکول مجموعه پایداری از رفتارهایی است که با گذشت زمان شکل می گیرد و غالبا مشخصه آن پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است. هدف از این مطالعه، برآورد شیوع اختلال سلوک در جمعیت مورد مطالعه و همچنین تعداد ارتباط بیماری با برخی متغیرهای زمینه ای می باشد.روش کار: در این مطالعه مقطعی، کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه سوم، چهارم و پنجم مدارس شهر کرمان که در سال تحصیلی 83-82 مشغول به تحصیل بودند، جامعه مورد مطالعه را تشکیل می دهند. نمونه گیری به روش خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شد. در مرحله اول، از پرسشنامه مایکل راتر استفاده شد. در این پژوهش نقطه برش پرسشنامه والدین 13 و پرسشنامه معلم 9 محاسبه گردید و در مرحله دوم، مصاحبه بالینی بر اساس ملاکهای تشخیصی DSM, IV, TR جهت تایید تشخیص بود. جهت مقایسه میانگین نمرات از آزمونهای t-test و ANOVA استفاده شد. جهت تعیین ارتباط متغیرهای زمینه ای با اختلال سلوک از رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده و سطح معنی داری 5% در نظر گرفته شد.نتایج: از 1419 دانش آموزی که در مرحله اول هر دو پرسشنامه والدین و معلم را برگشت داده بودند، تعداد 393 نفر مشکوک به اختلال سلوک گزارش شدند و بر اساس مصاحبه بالینی، شیوع اختلال سلوک در پسران 13.2% و در دختران 7.3% بود. احتمال اختلال سلوک با جنس، کسانی که مادرانشان فوت کرده بودند و آنهایی که رفتار والدینشان از دید اطرافیان تند یا متوسط بود، به طور معنی داری افزایش نشان می داد (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به روابط معنی داری بین اختلال سلوک و متغیرهای فوق الذکر، نیاز به آموزش روشهای مناسب کنترل تکانه، روش برخورد با کودکان، برای خانواده ها و مدارس احساس می شود. علاوه بر این آشنایی پزشکان، دست اندرکاران مسایل بهداشت روانی با علایم و عوامل موثر در ایجاد اختلال سلوک باعث تشخیص زودرس اختلال و درمان مناسب خواهد شد.
كلید واژه: اختلال سلوک، دانش آموزان، شیوع

لینک کمکی