فایل word ارزشيابي عملكرد به شيوه مديريت بر مبناي هدف و تاثير آن بر كيفيت مراقبت هاي پرستاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزشيابي عملكرد به شيوه مديريت بر مبناي هدف و تاثير آن بر كيفيت مراقبت هاي پرستاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حيات

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: ارزشیابی عملكرد كاركنان پرستاری یكی از عناصر مهم فرآیند مدیریت است كه اجرای اثربخش آن نیازمند بهره گیری از راهبردهای اجرایی موثر می باشد. در این مطالعه تاثیر ارزشیابی عملكرد به شیوه مدیریت بر مبنای هدف بر كیفیت مراقبت های پرستاری به عنوان یك روش مدیریت مشاركتی مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: این پژوهش یك مطالعه نیمه تجربی و از نوع كاربردی است كه در آن جمعا 80 بیمار در دو گروه تجربه و شاهد و در دو مرحله قبل و پس از مداخله (در هر گروه و هر مرحله 20 بیمار) جهت ارزیابی عملكرد مراقبتی پرستاران مورد بررسی قرار گرفتند. مداخله پژوهش بر اساس اصول ارزشیابی عملكرد در شیوه مدیریت بر مبنای هدف بوده است. در ابتدا، كیفیت مراقبت های پرستاری در دو گروه تجربه و شاهد سنجش و ارزیابی شد و سپس مداخله با همكاری و مشاركت سوپروایزرهای بیمارستان، سرپرستار و كاركنان پرستاری بخش تجربه به مدت شش ماه به انجام رسید. در این مدت سه نوبت ارزشیابی از عملكرد پرستاران انجام شد كه در هر نوبت بازخوردهای هدایتی، طراحی و اجرای برنامه های اصلاحی همگی به صورت مشاركتی و بر اساس اصول مدیریت بر مبنای هدف به اجرا در آمد. در مرحله پایانی مداخله نیز سنجش كیفیت مراقبت های پرستاری در هر دو گروه توسط فردی كه از تخصیص گروه ها (تجربه یا شاهد بودن) اطلاع نداشت اجرا شد و سپس نتایج با هم مقایسه (توسط آزمون -t زوج و -t مستقل) و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: كیفیت مراقبت های پرستاری در گروه تجربه در مرحله بعد از مداخله تفاوت معنادار نسبت به مرحله قبل نشان داد (p=0.009). در بین دو گروه نیز در مرحله بعد از مداخله تفاوت معنادار به وجود آمد (p<0.001).نتیجه گیری: یافته ها حاكی از موثر بودن راهبرد ارزشیابی عملكرد به شیوه مدیریت بر مبنای هدف، بر كیفیت مراقبت های پرستاری است. پیشنهاد می شود با طراحی و اجرای تحقیقات كاربردی مشابه در بیمارستان ها و مراكز درمانی، زمینه مناسب برای اجرای این روش اثربخش به صورت رسمی در سطح كشور فراهم و از این طریق گامی موثر در جهت ارتقای سطح عملكرد پرستاران برداشته شود.
كلید واژه: پرستاری، ارزشیابی عملكرد، كنترل كیفیت مراقبت ها، مدیریت بر مبنای هدف

لینک کمکی