فایل word بررسي ميزان آلودگي به انگل مالاريا در مهاجرين خارجي ساکن شهرستان لارستان در سال 83-82

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان آلودگي به انگل مالاريا در مهاجرين خارجي ساکن شهرستان لارستان در سال 83-82 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :10

مقدمه: بیماری مالاریا همچنان یکی از معضلات مهم بهداشتی کشورهای گرمسیری و مناطق حاره است و سالیانه تعداد کثیری از مردم جهان به این بیماری مبتلا شده و یا در اثر ابتلا می میرند. منطقه گرم و خشک جنوب ایران با وجود پذیرا بودن تعداد کثیری از مهاجرین مختلف از جمله: افاغنه و پاکستانی، از جمله مناطق پرخطر بیماری در منطقه محسوب می شود. هدف از این مطالعه، شناسایی بیماران در منطقه لارستان فارس است.روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 1257 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای از میان مهاجرین خارجی ساکن حاشیه شهرها در منطقه لارستان، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. روش آزمایش، خونگیری از نوک انگشتان و رنگ آمیزی گسترش خون به روش گیمسا بود. همزمان با خونگیری، پرسشنامه ای در خصوص وضعیت دموگرافیک افراد و نشانه های بیماری مالاریا، سابقه تشخیص و درمان، زمان ورود به کشور و منطقه تکمیل گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره گیری از آزمون آماری کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند P<0.05 به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج: میزان آلودگی به انگل مالاریا 6.3% بود. از تعداد 405 نفر (32.2%) ایرانی، 27 نفر (6.7%) آلوده و 378 نفر (93.3%) غیرآلوده بودند. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت معنی داری را میان بیماری مالاریا در این دو گروه مختلف نشان نداد. اما این آزمون، در مورد گروه افاغنه تازه وارد (ورود کمتر از سه ماه) و بیماری مالاریا، معنی دار بود (P<0.01).نتیجه گیری: با توجه به وفور پشه آنوفل در منطقه گرم جنوب ایران و ورود و حضور بیماران در منطقه پیشنهاد می شود کنترل بیشتری در بدو ورود و مرزهای کشور و همچنین مراکز بهداشتی مناطق پرخطر از لحاظ آلودگی به انگل مالاریا صورت گیرد.
كلید واژه: مالاریا، مهاجرین، لارستان

لینک کمکی