فایل word جداسازي، القاي تمايز عصبي و گليال و بررسي بيان پنج ژن خود بازسازي در سلولهاي بنيادي عصبي مغز موشهاي بالغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جداسازي، القاي تمايز عصبي و گليال و بررسي بيان پنج ژن خود بازسازي در سلولهاي بنيادي عصبي مغز موشهاي بالغ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal

تعداد صفحات :16

هدف: جداسازی، القا تمایز عصبی و گلیال و بررسی بیان ژنهای خود بازسازی Nucleostemin، Bmi-1، ZFX، Hoxb-4 و Sox-9 در سلولهای بنیادی عصبی مغز موشهای بالغمواد و روشها: تحقیق حاضر یک مطالعه تجربی است. به طور خلاصه، برای جداسازی سلولهای بنیادی عصبی از مغز موش، بخشی از ناحیه دور بطنی مغز موشهای بالغ جداسازی و قطعه قطعه شد. سپس از محلولهای آنزیمی حاوی هیالورونیداز و ترپسین برای هضم بافتی و خارج ساختن سلولهای بنیادی عصبی استفاده شد و سلولهای به دست آمده در محیط حاوی فاکتورهای رشد EGF و bFGF کشت داده شدند. پس از یک هفته نوروسفیرهای اولیه به صورت معلق در محیط کشت ظاهر شدند که پس از انتقال به دیشهای آغشته به پلی – ال - ارنیتین، به سلولهای نوروگلیال و عصبی تمایز پیدا کردند. سلولهای تمایز نیافته و تمایز یافته تحت ارزیابیهای مورفولوژیک، ایمونوسیتوشیمی و مولکولی قرار گرفتند.یافته ها: نتایج مشاهدات مختلف به عمل آمده در این پژوهش نشان داد که سلولهای جدا سازی شده از ناحیه دور بطنی شاخ قدامی مغز موشهای بالغ در محیط کشت حاوی فاکتورهای رشد (Epidermal Growth Factor) EGF و (basic Fibroolast Growth Factor) bFGF تکثیر شده و در دیشهای آغشته به پلی- ال- ارنیتین و محیط کشت حاوی یک درصد سرم جنین گاوی به سلولهای عصبی و گلیال تمایز پیدا می کنند. بررسیهای ایمونوسیتوشیمی برای ژن های GFAP، MAP2 و O4 صحت انجام این تمایز را نشان داد. همچنین بیان ژنهای Nucleostemin، Bmi-1، ZFX، Hoxb-4 و Sox-9 در سلولهای بنیادی عصبی نشان داده شد.نتیجه گیری: از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مغز موشهای بالغ حاوی رده ای از سلولهای بنیادی است که این سلولها قادرند به سلولهای عصبی و گلیال تمایز پیدا کنند و بیان ژنهای Nucleoxtemin، Bmi-1 و Sox-9 در سلولهای جداسازی شده، تاییدی بر ماهیت بنیادی این سلولها بود. همچنین مطالعه حاضر اولین گزارش مبنی بر بیان ژنهای مسوول خود بازسازی ZFX و Hoxb-4 در سلولهای بنیادی عصبی است.
كلید واژه: سلولهای بنیادی عصبی، خود بازسازی، سلولهای عصبی، سلولهای نوروگلیال

لینک کمکی