فایل word درد نوروپاتيک مرکزي بعد از پيوند سلولهاي استرومايي مغز استخوان در ضايعه Contusion نخاع موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word درد نوروپاتيک مرکزي بعد از پيوند سلولهاي استرومايي مغز استخوان در ضايعه Contusion نخاع موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal

تعداد صفحات :17

هدف: بررسی آلوداینیای گرمایی و مکانیکی ناشی از ضایعه نخاعی، بعد از پیوند سلولهای (Bone Marrow Stromal Cell) BMSCمواد و روشها: این مطالعه یک تحقیق تجربی است. در این مطالعه 40 سر موش صحرایی ماده 6 تا 8 هفته ای، نژاد Sprague-Dawley استفاده شد که 33 سر از آنها به منظور در معرض دید قرار گرفتن نخاع در سطح مهره L1، لامینکتومی شدند و سپس نخاع توسط ابزار weight drop ضایعه داده شد. گروههای آزمایش عبارت بودند از: گروه 1 (سالم): شامل 7 سر که هیچ مداخله ای در آنها صورت نگرفت، گروه 2 و 3: 16 سرموش صحرایی که (Phosphate Buffer Saline) PBS را بدون سلول به ترتیب 10 سر به صورت داخل وریدی (Vehicle) و 6 سر به صورت داخل نخاعی (Vehicle2) دریافت کردند، گروه 4 و 5: 17 سر موش صحرایی که سلولهای BMSC را بعد از 4 پاساژ به ترتیب 10 سر به صورت داخل وریدی و 7 سر به صورت داخل نخاعی دریافت کردند. تزریقها یک هفته بعد از ضایعه انجام شدند. آزمونهای رفتاری به مدت 10 هفته بررسی شدند. برای آزمون گرمایی رتها روی صفحه داغ گذاشته شدند و برای آزمون مکانیکی از Von Frey Hairs استفاده شد. ردیابی سلولها به روش ایمونوهیستوشیمیایی در بخش آسیب دیده نخاع صورت گرفت و همچنین به روش Double-Staining تمایز آستروسیتی بررسی شد.یافته ها: یوند سلولهای BMSC، کاهش آستانه پس کشیدن اندام خلفی را نسبت به محرک مکانیکی و کاهش تاخیر لیسیدن اندام خلفی را نسبت به محرک گرمایی در مقایسه با گروهی که PBS دریافت کرده بودند نشان دادند. همچنین تمایز آستروسیتی مشاهده شد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تزریق درون وریدی و داخل نخاعی سلولهای BMSC در مدل ضایعه نخاعی کانتیوژن، آلوداینیای گرمایی و مکانیکی را افزایش می دهد و نیز میزان آلوداینیا گرمایی و مکانیکی را افزایش می دهد و نیز میزان آلوداینیا ارتباط مستقیم با تعداد آستروسیتها دارد.
كلید واژه: سلولهای استرومایی مغز استخوان، پیوند، آسیب نخاعی Contusion، درد نوروپاتیک مرکزی، آلوداینیا

لینک کمکی