فایل word بررسي تغييرات چرخشي و بعد عمودي صورت و فکين متعاقب استفاده از دستگاه فانکشنال Fa II در دختران با مال اکلوژن cl II

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تغييرات چرخشي و بعد عمودي صورت و فکين متعاقب استفاده از دستگاه فانکشنال Fa II در دختران با مال اکلوژن cl II :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: دستگاههای فانکشنال که در درمان مشکلات اسکلتالی فکین در سن رشد به کار می روند علاوه بر تاثیر در بعد ساژیتالی و بهبود روابط قدامی – خلفی فکین که اهداف اولیه این دستگاهها هستند، اثراتی هم بر سایر ابعاد فکین دارند. هدف از این مطالعه، شناخت تاثیردستگاه فانکشنال فرمند (Fa II) بر بعد عمودی صورت و چرخش فکین می باشد.روش بررسی: این مطالعه به روش تحلیلی (Clinical trial) از نوع قبل و بعد می باشد. بر اساس نتایج مطالعه Pilot تعداد 19 بیمـار دختر Cl II div1 با متوسط سن 10.2 (9-11) انتخاب شدند و به مدت 12-18 ماه (متوسط 16 ماه) تحت درمان با اپلاینس Fa II قرار گرفتند و سفالوگرام های لترال قبل و پس از درمان مورد بررسی واقع شدند و 15 متغیر ابعادی سه متغیر نسبی و ده متغیر چرخشی گروه تحت درمان با گروه کنترل و با مقادیر نرمال مقایسه شدند. جهت بررسی آماری تغییرات حاصل از درمان از تست توزیع نرمال استفاده شد و سپس با استفاده از t-test تغییرات در گروه مورد آزمون با گروههای کنترل و Templant مقایسه شد.یافته ها: بر اساس این مطالعه مشاهده شد افزایش محسوس بعد عمودی صورت در قدام و خلف (P<0.01) در اثر استفاده از Fa II ایجاد شد که عمدتا حاصل افزایش بعد عمودی در نیمه تحتانی صورت بود. هیچ ارتباط آماری معنی داری متعاقب استفاده از دستگاه فانکشنال بر چرخش فکین (0.86=P برای فک پایین و 0.58=P برای فک بالا) به دست نیامد. ارتباط مستقیم افزایش بعد عمودی در خلف صورت با Forward rotation مندیبل (0.004=P) و ارتباط مستقیم دریفت دنتوآلوئولر خلف فک پایین با Backward rotation مندیبل (0.034=P) وجود داشت.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه دستگاه فانکشنال Fa II باعث افزایش بعد عمودی صورت هم در قدام و هم در خلف می گردد. افزایش محسوسی در طول کورپوس مندیبل در اثر استفاده از این اپلاینس دیده می شود که به علت رشد قدامی تحتانی مندیبل باعث افزایش ارتفاع قدامی تحتانی صورت می شود.
كلید واژه: Cl II اسکلتالی، چرخش، دستگاه فانکشنال فرمند

لینک کمکی