فایل word بررسي آثار تابش ليزر کم توان هليوم نئون بر التيام نقص استخواني جزيي ايجاد شده در موشهاي صحرايي که به طور تجربي ديابتي شده اند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آثار تابش ليزر کم توان هليوم نئون بر التيام نقص استخواني جزيي ايجاد شده در موشهاي صحرايي که به طور تجربي ديابتي شده اند :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal

تعداد صفحات :12

هدف: تعیین اثر تابش لیزر کم توان هلیوم نئون بر ویژگی های بیومکانیکی نقص استخوانی جزیی ایجاد شده در استخوان تیبیای موش صحرایی دیابتی شده به وسیله استرپتوزوتوسینمواد و روشها: در این تحقیق که به روش تجربی انجام شد، بیست سر موش صحرایی نر در این تحقیق به کار رفت. موشها به وسیله یک بار تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین به میزان 60mg/kg دیابتی شدند. بعد از گذشت یک ماه تحت شرایط استریل و بیهوشی عمومی یک نقص استخوانی جزیی در نیمه طول استخوان تیبیا سمت راست موشها ایجاد شد. موشها به گروههای شاهد و تجربی 1 و 2 تقسیم شدند. به موشهای گروههای تجربی 1 و 2 لیزر کم توان هلیوم نئون با دوز 2.1J/cm2 و 11.66J/cm2 سه روز در هفته به مدت شش هفته تاییده شد. سپس موشها کشته شدند و استخوان تیبیا جدا شده و تحت آزمایش بیومکانیکی سه نقطه قرار گرفت. داده های گروهها به روش آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل آماری شد و به صورت mean±SEM ارایه شدند.یافته ها: انرژی جذب شده (Nmm) در گروههای تجربی یک، شاهد و تجربی به ترتیب 52±45.3، 44.2±35.2 و 36.3±20.1 بود. نیرو در نقطه شکست (Nmm) در گروههای تجربی یک، دو و شاهد به ترتیب 34.2±13.2، 32.6±18.6 و 31.8±27.4 بود. نیرو در واحد سطح (N/mm) گروههای تجربی یک، شاهد و تجربی دو بترتیب 8.2±3.57، 8.2±4.04 و 7±4.96 بود. اختلاف معنی دار آماری بین پارامترهای فوق و همچنین سفتی نمونه ها، حداکثر نیرو و سطح مقطع نمونه ها هم مشاهده نشد.نتیجه گیری: تابش لیزر کم توان هلیوم نئون بر نقص استخوانی جزیی استخوان تیبیای موشهای صحرایی دیابتی شده به وسیله استرپتوزوتوسین باعث بروز تغییرات مثبت بر فرایند التیام شکستگی از دیدگاه بیومکانیکی نشد.
كلید واژه: لیزر درمانی، دیابت، ترمیم شکستگی

لینک کمکی