فایل word بررسي عوامل مرتبط با ميزان پرتوگيري كاركنان راديولوژي بيمارستان هاي ارتش تهران در سال 85

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل مرتبط با ميزان پرتوگيري كاركنان راديولوژي بيمارستان هاي ارتش تهران در سال 85 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات :4

سابقه و هدف: كاربرد پرتوهای یونساز، اگرچه در تشخیص بیماریها موثر است اما از دیدگاه حفاظت در برابر پرتوها منشا خطرات بالقوه ای است شناخت بیشتر عوامل مرتبط با دزیمتری فردی، می تواند در تقلیل میزان پرتوگیری سودمند باشد. مطالعه حاضر با هدف فوق در بین كاركنان رادیولوژی طراحی و صورت گرفت.مواد و روشها: این پژوهش یك مطالعه توصیفی (مقطعی) بود كه در سال 1385 انجام شده است. كلیه پرتوكاران بیمارستانهای ارتش تهران مورد مطالعه قرار گرفتند (162 نفر) جهت جمع آوری داده ها از چك لیست و اطلاعات پرسشنامه استفاده گردید. جهت توصیف و تحلیل داده ها از جداول توافقی و نمودارهای مناسب و نرم افزار SPSS استفاده گردید.یافته ها: نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد كه ماكزیمم دز دریافتی فردی 0.29 میلی سیورت بود كه مربوط به افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی بود و مینیمم دز دریافتی 0.05 میلی سیورت بود كه مربوط به افرادی بود كه كمتر از 30 ساعت با منابع یونساز كار می كردند . فراوانی انجام آزمایشات پزشكی در بیمارستان های گلستان، 502، 504 و مصطفی خمینی 100% بود. درصد فراوانی استفاده از فیلم بج در بیمارستانهای 501، 502، 504، 506، مصطفی خمینی و گلستان 100% بود.نتیجه گیری: دز دریافتی افراد به تفكیك كلیه پارامترهای مدنظر در حد استاندارد قابل قبول بود. لذا برگزاری كارگاههای حفاظت در برابر اشعه درخصوص ارتقا سطح ایمنی كاركنان مراكز یونساز ضروری است.
كلید واژه: دزیمتری فردی، فیلم بج، میلی سیورت

لینک کمکی