فایل word مقايسه اثر كشش عضله پس ازتزريق ليدكائين باكشش عضله پس از اسپري اتيل كلريد در درمان بيماران مبتلا به نقاط ماشه اي: كار آزمايي باليني تصادفي يك سور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثر كشش عضله پس ازتزريق ليدكائين باكشش عضله پس از اسپري اتيل كلريد در درمان بيماران مبتلا به نقاط ماشه اي: كار آزمايي باليني تصادفي يك سور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: نقاط ماشه ای یكی از علل شایع درد در كلینیك بوده و یك علت بسیار شایع درد های عضلانی - اسكلتی محسوب می شوند با توجه به تئوری جدید كه اسپاسم دوكهای عضلانی را عامل اصلی در بروز نقاط ماشه ای می داند، كشش عضلانی جزء درمانهای اساسی این بیماری قرار می گیرد. این مطالعه روش كشش عضله بلا فاصله پس از تزریق لیدوكائین را با روش كشش پس از استفاده از اسپری اتیل كلرید را در درمان نقاط ماشه ای مورد مقایسه قرار می دهد.مواد و روشها: بیماران مبتلا به نقاط ماشه ای در ناحیه گلوتئال به دو گروه تقسیم می شدند. در گروه الف به كل عضله مبتلا در جهت فیبرهای عضلانی در مسیر انتشار درد اسپری زده می شد و همزمان عضله به صورت غیر فعال برای حدود 30 ثانیه به آهستگی كشیده می شد و در گروه ب بلافاصله پس از تزریق عضله مبتلا 3 مرتبه و هر بار 20 ثانیه در جهت محدوده حركتی تحت كشش قرار می گرفت. ابزارهای اندازگیری در ارزیابی ها شامل 10-0 شدت درد عددی، مقیاس آنالوگ دیداری و معیار فهرست خلاصه شده درد بودند.یافته ها: در مقایسه بین دو گروه بر اساس VAS و NRS كاهش قابل ملاحظه درد در گروه ب نسبت به گروه الف در ماه اول و ماه دوم پس از درمان وجود داشت و با توجه به معیار BPI (با توجه به همه شاخص ها بجز راه رفتن و فعالیت های روزانه) نیز این تفاوت از لحاظ وضعیت عملكردی بیماران نیز در ماه اول پس از درمان مشهود بود.
كلید واژه: اتیل کلرید، کشش، لیدوکائین، نقاط ماشه ای

لینک کمکی