فایل word مقايسه نتايج بارداريهاي دو قلويي خودبخود با دو قلويي حاصل از IVF و تحريك تخمك گذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه نتايج بارداريهاي دو قلويي خودبخود با دو قلويي حاصل از IVF و تحريك تخمك گذاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات :5

سابقه وهدف: نازایی عدم باروری بعد از یك سال عدم پیشگیری از بارداری است. روشهای كمك باروری میزان حاملگی چند قلو را افزایش میدهند. میزان حاملگی های چند قلو در لقاح مصنوعی 35% می باشد. لذا میزان سزارین، نوزاد نارس و مرگ و میر پری ناتال افزایش می یابد.مواد و روشها: این مطالعه گذشته نگر توصیفی و تحلیلی می باشد. همه زنان باردار دو قلویی مراجعه كننده به بیمارستان های طالقانی، مهدیه و امام خمینی (ره) در سالهای 1382-1375 بدون در نظر گرفتن سن یا رتبه حاملگی وارد مطالعه شدند. بیماران با سابقه زایمان پره ترم، پارگی زودرس كیسه آب، سقط جنین، هیپرتانسیون و سزارین در زایمان قبلی از مطالعه حذف شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون استفاده شد كه 1.96 ³ (P£ 0.05) Z از نظر آماری معنی دار بود.یافته ها: درسه گروه مورد مطالعه از نظر وزن كم هنگام تولد، هیپرتانسیون، سن نوزاد، پارگی زودرس كیسه آب، سقط، زایمان پره ترم، آپگار دقیقه اول و پنجم، مرگ جنین و مرگ و میر نوزادی تفاوت آماری معنی داری یافت نشد. میانگین سن در گروه بارداری خودبخود 26.5 سال، در گروه34 IVF سال و در گروه تحریك تخمك گذاری 30 سال بوده است. نسبت زنان با بارداری اول د رهر دو گروه IVF و تخمك گذاری بیشتر از زنان با بارداری اول در گروه بارداری دو قلویی خودبخود بوده است. میزان سزارین بطور معنی داری در گروه IVF بیشتر از گروه بارداری خودبخود بود (Z>1.96) (P<0.05) و میزان زایمان واژینال در گروه بارداری دو قلویی خودبخود بیشتر از گروه IVF بود (Z>1.96 , P<0.05). تفاوت آماری معنی داری از نظر نحوه زایمان میان بارداری دو قلویی خودبخود و تحریك تخمك گزاری یا IVF پیدا نشد.نتیجه گیری: نتایج بارداری های دو قلویی خودبخود، پس از IVF و تحریك تخمك گذاری تفاوت چشم گیری با هم ندارند.
كلید واژه: بارداری دو قلو، نتایج پری ناتال

لینک کمکی