فایل word «بررسي شيوع و عوامل موثر بر توده هاي بدون علامت پستان در زنان» مراجعه كننده به بيمارستان خانواده (آبان ماه 84 تا آبان ماه 85)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word «بررسي شيوع و عوامل موثر بر توده هاي بدون علامت پستان در زنان» مراجعه كننده به بيمارستان خانواده (آبان ماه 84 تا آبان ماه 85) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات :5

سابقه و هدف: پستان در طول دوره های قاعدگی، حاملگی، بارداری و یائسگی تحت تاثیر مداوم فیزیكی و فیزیولوژیكی قرار می گیرد. اهمیت بیماری های پستان در جوامع غربی با افزایش روزافزون ابتلا به سرطان پستان افزایش می یابد. با توجه به شیوع بالای اختلالات پستانی در زنان و آثار روانی كه بر زنان دارد مطالعه ای توصیفی با هدف بررسی شیوع و عوامل موثر بر توده های بدون علامت پستان در زنان مراجعه كننده به بیماران خانواده ارتش از آبان ماه 84 تا آبان ماه 85 صورت گرفت.مواد و روشها: این تحقیق مطالعه ای توصیفی تحلیلی است كه بر روی 660 نمونه انجام گرفت. نمونه های مورد مطالعه به صورت تصادفی از بین زنان مراجعه كننده به بیمارستان كه به علتی غیر از اختلالات پستانی مراجعه كرده بودند انتخاب شده و تحت معاینه كامل پستان قرار گرفتند. نمونه های دارای توده جهت بپوپسی ازجاع شدند. در بین نمونه های مورد مطالعه پرسشنامه هایی جهت بررسی عوامل موثر در شیوع توده های پستانی توزیع و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: از بین 660 نمونه مورد مطالعه تعداد 5 نفر دارای توده پستانی بودند،كه20 % آنها بدخیم،20 % كیست، 60% فیبروآدنوم بودند.نتیجه گیری: فراوانی شیوع توده های بدون علامت پستان در این مطالعه 0.7% می باشدوشیوع توده های خوش خیم 80% است. با توجه به این كه شیوع توده های بدخیم بدون علامت در این بررسی 20% می باشد، انجام self examination و معاینه دوره ای توسط پزشك اهمیت به سزایی دارد.
كلید واژه: سرطان، توده پستان، توده بدون علامت

لینک کمکی