فایل word مقايسه اثرات درماني كوتاه مدت ليزر كم توان و تزريق موضعي كورتيكواستروئيد در درمان سندرم تونل كارپ: كار آزمايي باليني يك سوكور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثرات درماني كوتاه مدت ليزر كم توان و تزريق موضعي كورتيكواستروئيد در درمان سندرم تونل كارپ: كار آزمايي باليني يك سوكور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: سندرم تونل كارپ شایعترین نوروپاتی فشاری است. برای این بیماری درمانهای غیر جراحی زیادی مطرح شده است كه از روشهای غیر جراحی تزریق موضعی كورتیكوستروئید و لیزر كم توان است. هدف از انجام این مطالعه بررسی الكترودیاگنوستیك مقایسه اثرات كوتاه مدت تزریق موضعی كورتیكواستروئید با لیزر كم توان در درمان سندرم تونل كارپ بود.مواد و روشها: طی یك مطالعه كار آزمایی بالینی (RCT) یك سو كور ، 38 بیمار (50 دست) مبتلا به سندرم تونل كارپ بطور تصادفی به دو گروه درمانی تزریق موضعی كورتیكواستروئیدولیزر درمانی تقسیم شدند. به طور همزمان برای هر دو گروه اسپلینت مچ تجویز شد. شدت درد و متغیرهای الكترودیاگنوستیك بیماران قبل و 8 هفته بعد از اتمام درمان مورد مقایسه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای غیر پارامتریك مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: 16 بیمار (21 دست) از گروه لیزر و 17 بیمار (23 دست) از گروه تزریق در مطالعه باقی ماندند. میانگین سنی كل بیماران (10±) 47.4 سال بود. در هر دو گروه درمانی شدت درد، تاخیر انتهایی حسی و تاخیر انتهایی موتور نسبت به پیش از درمان به طور معنی داری كاهش یافت. اما میانگین تغییرات آمپلی تود حسی و موتور از لحاظ آماری معنی دار نبود. در مقایسه بین دو گروه درمانی، تغییرات شدت درد و متغیرهای الكترودیاگنوستیك اختلاف معنی داری نداشتند.نتیجه گیری: لیزر كم توان در كوتاه مدت می تواند به اندازه تزریق موضعی كورتیكواستروئید در درمان سندرم تونل كارپ موثر باشد.
كلید واژه: تزریق موضعی كورتیكواستروئید، سندرم تونل كارپ، لیزر كم توان، مطالعه الكترودیاگنوستیك

لینک کمکی