فایل word مطالعه هيدروليکي جريان در لوله هاي موجدار زهکشي و ارايه روابط ظرفيت انتقال کاربردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه هيدروليکي جريان در لوله هاي موجدار زهکشي و ارايه روابط ظرفيت انتقال کاربردي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :24

هدف از این تحقیق کاربردی تعیین ضریب زبری واقعی لوله های موجدار زهکشی و ارایه روابط متناسب با آن برای بهره برداری در طرح های عمرانی است. ویژگی های این لوله ها به گونه ای است که امکان تعیین ضریب زبری نسبی یا مطلق آن به طور مستقیم میسر نخواهد بود. به همین دلیل با ایجاد دو مجموعه آزمایشگاهی مستقل، برای بررسی جریان تحت فشار و جریان با سطح آزاد، شرایط هیدرولیکی جریان به طور جامع در دو قطر 115 و 182 میلی متری از لوله هایی با جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بررسی شد. به کمک داده های مجموعه اول تجهیزات آزمایشگاهی و مقایسه نتایج به دست آمده از آن، زبری مطلق موثر لوله ها به ترتیب برابر با 4.6 و 2.184 میلی متر تعیین گردید. سپس با به کار بردن مقدار یاد شده برای شرایط هیدرولیکی جریان در لوله های موجدار شیاردار (یا شرایط واقعی جریان) نسبت به تعیین ضرایب فرمول مقاومت اقدام و به این ترتیب روابط متداول تعیین ظرفیت انتقال در این لوله ها تعدیل شد.
كلید واژه: جریان متغیر مکانی، زبری موثر، زهکش زیرزمینی، عدد رینولدز برشی، لوله های موجدار

لینک کمکی