فایل word بررسي اثر کم آبياري در کميت، کيفيت و قابليت نگهداري گوجه فرنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر کم آبياري در کميت، کيفيت و قابليت نگهداري گوجه فرنگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی اثرهای کم آبیاری در کیفیت و عمر انبارداری گوجه فرنگی، طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار آبیاری 125، 100، 75، 50 درصد نیاز کامل آبیاری و چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی طی سال های 1380-1379 (به مدت دو سال) اجرا شد. آب مورد نیاز گیاه با استفاده از تشتک تبخیر کلاس A محاسبه و با روش آبیاری سطحی در اختیار گیاه قرار گرفت. نتایج تجزیه آماری نشان داد که سطوح مختلف آبیاری در سطح یک درصد بر عملکرد کل و عملکرد بازارپسند میوه معنی دار است. افزایش آبیاری مازاد بر نیاز، تاثیری معنی دار در افزایش تولید ندارد ولی اعمال کم آبیاری موجب کاهش معنی دار عملکرد می شود. بیشترین کارایی مصرف آب در تیمار 50 درصد و کمترین آن در تیمار 125 درصد آبیاری حاصل شد. همچنین اثر سطوح مختلف آبیاری بر مقدار ویتامین ث، اسیدیته و مواد جامد انحلال پذیر در سطح یک درصد معنی دار بود ولی تاثیری معنی دار بر مقدار pH میوه نداشت. مقایسه میانگین ها حاکی است که کم آبیاری موجب افزایش مواد جامد انحلال پذیر، اسیدیته، و ویتامین ث می شود. سطوح مختلف آبیاری در قابلیت نگهداری گوجه فرنگی در سطح 5 درصد معنی دار است، به طوری که آبیاری بیشتر موجب کاهش و کم آبیاری موجب افزایش عمر انباری میوه می شود.
كلید واژه: انبارداری، کارایی مصرف آب، کم آبیاری، کیفیت گوجه فرنگی، ویتامین ث

لینک کمکی