فایل word الگوريتم هاي موازي بهينه در حل دستگاه هاي تاپليتز بر روي شبکه هاي مش و فوق مکعبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word الگوريتم هاي موازي بهينه در حل دستگاه هاي تاپليتز بر روي شبکه هاي مش و فوق مکعبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم دانشگاه تهران

تعداد صفحات :16

در این مقاله برای اولین بار پیاده سازی و اجرای الگوریتم های موازی بر روی شبکه های مش (Mesh) و فوق مکعبی (Hypercube) برای حل سیستم های خطی تاپلیتز توسط روش (PCG) Preconditioned Conjugate Gradient ارایه گردیده است. ارزش تمام الگوریتم های ارایه شده محا سبه و بهینه بودن آن اثبات می گردد. همچنین اجرای الگوریتم های ارایه شده در نرم افزار PVM) Parallel Virtual Machine) و محاسبه زمان اجرای تکرار و کارایی آنها با توجه به مثال های عددی برای ماتریس های تاپلیتز ارایه شده است.
كلید واژه: محاسبات موازی، حل سیستم های خطی موازی، روش های زیر فضای کرایلف، ماتریس های تاپلیتز و شبکه های مش و فوق معکبی

لینک کمکی