فایل word ابر گروه ‌هاي γ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ابر گروه ‌هاي γ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم دانشگاه تهران

تعداد صفحات :14

در این مقاله، برای اولین بار ابر گروه -gn كامل و ابر گروه -gn* كامل را تعریف می‌كنیم. ابرگروه H را -gn كامل گوییم در صورتی كه برای هر sISn,(z1,z2,…,zn) داشته باشیم Pni=1zs(i)=g(Pni=1zi). ثابت می‌كنیم هر‌گاه H یك ابرگروه -gn كامل باشد آنگاه g*=gn. همچنین، هرگاه H یك ابرگروه -g2 كامل باشد آنگاه H یك ابر گروه كامل است. ابرگروه H یك ابرگروه -gn* كامل است در صورتی كه داشته باشیم g*n¹gn-1*, gn*=g. ثابت می‌كنیم ابرگروه H یك ابرگروه -g1* كامل است اگر و تنها اگر یك گروه آبلی باشد.
كلید واژه: ابرگروه، ابرگروه‌های

لینک کمکی