فایل word بررسي ميزان فعاليت فاکتور هسته اي کاپا B و بيان ژن آنزيم تبديل كننده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي ميزان فعاليت فاکتور هسته اي کاپا B و بيان ژن آنزيم تبديل كننده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :10

هدف: بررسی اثر پیش شرطی سازی به واسطه هیپرکسی نورموباریک (Normobaric Hyperoxia: HO) پیوسته و متناوب بر میزان بیان آنزیم تبدیل کننده TNTa و فعالیت NF-Kbمواد و روش ها: رت ها در چهار گروه به صورت گروه های پیوسته (24 ساعت پیوسته) و متناوب (4 ساعت در روز به مدت 6 روز) در معرض HO و نورموکسی نورموباریک (Room Air: RA) قرار می گرفتند. هر گروه به سه زیر گروه تقسیم می شد. زیر گروه اول، بعد از 24 ساعت، تحت جراحی انسداد شریان میانی مغز (Middle Cerebral Artery Occlusion: MCAO) به مدت 60 دقیقه قرار می گرفتند و سپس 24 ساعت به آنها اجازه برقراری مجدد جریان خون داده می شد. زیر گروه دوم و سوم به نام زیر گروه شم (بدون MCAO) و گروه دست نخورده (بدون جراحی) برای بررسی اثر هیپرکسی نورموباریک بر بیان آنزیم تبدیل کننده TNTa و فعالیت NF-kB در نظر گرفته شده بود.یافته ها: یافته ها نشان داد HO متناوب و پیوسته در القای پدیده تحمل به ایسکمی دخالت دارند. پیش درمان با HO پیوسته و متناوب بیان آنزیم تبدیل کننده TNTa و فعالیت NF-kB را به طور معنی دار افزایش می دهد. آثار پدیده تحمل به ایسکمی بر بیان آنزیم تبدیل کننده TNTa فعالیت NF-kB در روش های پیوسته و متناوب یکسان نبودند وHO پیوسته نسبت به متناوب اثر قوی تری داشت.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد هیپرکسی نورموباریک آثار حفاظت عصبی خود را احتمالا تا حدی از طریق افزایش فعالیت NF-KB و میزان بیان آنزیم تبدیل کننده TNTa نشان می دهد.
كلید واژه: پیش شرطی سازی به ایسکمی، آنزیم تبدیل کننده

لینک کمکی