فایل word بررسي تکوين و کيفيت جنين هاي چهار سلولي موش حاصل از انجماد شيشه اي پس از سوراخ کردن زونا به وسيله ليزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تکوين و کيفيت جنين هاي چهار سلولي موش حاصل از انجماد شيشه اي پس از سوراخ کردن زونا به وسيله ليزر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :10

هدف: بررسی اثر سوراخ کردن زونا به وسیله لیزر بر تکوین و کیفیت جنین های چهار سلولی موش حاصل از انجماد شیشه ایمواد و روش ها: جنین های چهار سلولی موش به دنبال انجماد شیشه ای به روش Closed Pulled Straw (CPS)(با استفاده از اتیلن گلیکول و سوکروز) به دو گروه کنترل (بدون دستکاری زونا) و آزمون (استفاده از لیزر برای سوراخ کردن زونا) تقسیم شدند. جنین های هر دو گروه در سیستم کشت متوالی شامل G1TMver3 و G2TMver3 کشت شده و در مرحله بلاستوسیست گسترده به صورت تصادفی کیفیت آنها با روش های رنگ آمیزی افتراقی (برای تعیین تعداد سلول) و TUNEL (برای تعیین تعداد سلول های آپوپتوتیک) بررسی شد.یافته ها: در 24 ساعت اول کشت (24 ساعت پس از لیزر)، اختلاف معنی داری در میزان تشکیل بلاستوسیست بین دو گروه وجود نداشت. پس از 48 ساعت، درصد تشکیل بلاستوسیست گروه آزمون (87.61 درصد) نسبت به گروه کنترل (78.14 درصد) افزایش نامعنی دار یافت. نهایتا پس از 72 ساعت، درصد تشکیل بلاستوسیست در گروه آزمون به 94.40 درصد رسید که نسبت به گروه کنترل (81.75 درصد) اختلاف معنی دار پیدا کرد (p<0.05). میزان سلولاریتی و تعداد سلول های مرده در جنین های گروه کنترل و آزمون یکسان بود.نتیجه گیری: سوراخ کردن زونای جنین های چهار سلولی سالم موش حاصل از انجماد شیشه ای به وسیله لیزر، اثر کاهنده بر میزان سلولاریتی جنین ها و یا اثر افزاینده بر تعداد سلول های مرده نداشت. به علاوه موجب افزایش میزان شکل گیری بلاستوسیست در جنین های سالم چهار سلولی موش حاصل از انجماد شیشه ای شد.
كلید واژه: انجماد شیشه ای، لیزر هچینگ، تکوین، جنین موشی

لینک کمکی