فایل word اثر تحريک الکتريکي با فرکانس پايين بر ميزان بيان گيرنده هاي آدنوزيني A1 و A2A ژيروس دندانه دار در كيندلينگ مسير پرفورنت در موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر تحريک الکتريکي با فرکانس پايين بر ميزان بيان گيرنده هاي آدنوزيني A1 و A2A ژيروس دندانه دار در كيندلينگ مسير پرفورنت در موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :8

هدف: بررسی اثر تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر میزان بیان گیرنده های آدنوزینی A1 و A2A ژیروس دندانه دار در کیندلینگ مسیر پرفورنت در موش صحراییمواد و روش ها: با تحریك الكتریكی مسیر پرفورنت تشنج های كیندلینگ در حیوانات ایجاد و امواج تخلیه متعاقب از ژیروس دندانه دار ثبت شد. پس از پایان هر تحریك كیندلینگ، (Low-Frequency Stimulation) LFS با فركانس های 0.5، 1 و 5 هرتز اعمال شد. روز هفتم، میزان بیان ژن گیرنده های آدنوزینی A1 و A2A با استفاده از تكنیك RT-PCR نیمه كمی در ژیروس دندانه دار بررسی شد.یافته ها: اعمال فركانس های مختلفLFS اثرات مهاری بر روند كیندلینگ داشت و به طور معنی داری مجموع مدت زمان تخلیه های متعاقب و همچنین متوسط بروز مراحل تشنجی 4 و 5 را به صورت معنی داری كاهش دادند. به علاوه، اعمال فركانس های مختلف LFS به طور معنی داری مانع از كاهش ایجاد شده در بیان گیرنده های A1 در طی كیندلینگ شد و در مقابل، میزان بیان گیرنده های A2A كاهش یافت. LFS بیشترین تاثیر را در فرکانس 5 هرتز داشت.نتیجه گیری: می توان پیشنهاد كرد جلوگیری از كاهش بیان ژن گیرنده های A1 (كه اثر مهاری دارند) و كاهش بیان ژن گیرنده های A2A (كه اثر تحریكی دارند) ممكن است در اعمال اثرات ضد تشنجی LFS نقش داشته باشند. این اثرات تا حدی وابسته به فركانس LFS است.
كلید واژه: تحریک الکتریکی با فرکانس پایین، گیرنده های آدنوزینی، کیندلینگ، شکنج دندانه دار

لینک کمکی