فایل word بررسي تاثير همراهي پلاسميد کد کننده Bax در افزايش کارايي DNA واکسن پلاسميد gB ويروس هرپس سيمپلکس نوع يک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير همراهي پلاسميد کد کننده Bax در افزايش کارايي DNA واکسن پلاسميد gB ويروس هرپس سيمپلکس نوع يک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :10

هدف: بررسی تاثیر همراهی پلاسمید کدکننده Bax در افزایش کارآیی DNA واکسن پلاسمید gB ویروس هرپس سیمپلکس نوع یکمواد و روش ها: در این تحقیق 3 دوز از پلاسمید كدكننده (pcbax) Bax شامل مقادیر 10، 25 و 50 میكروگرم به همراه پلاسمید كدكننده ژن گلیكوپروتیین (pcgB) B ویروس هرپس سیمپلكس تیپ یك (HSV-1)به طریق داخل جلدی و به طور هم زمان به موش های C57BL/6 تزریق شد تا افزایش پاسخ های ایمنی و حفاظت حیوانات فوق در مواجهه با ویروس كشنده HSV-1 بررسی شود. پاسخ های ایمنی نسبت به آنتی ژن فوق با روش های پاسخ پرولیفراسیون لنفوسیتی و اندازه گیری سایتوكاین های INF-g و IL-4 ترشح شده بررسی شدند.یافته ها: نتایج نشان داد موش هایی كه 25 میكروگرم pcbax را به همراه pcgB دریافت كرده بودند حفاظت موثرتری نسبت به موش هایی که 50 میكروگرم pcbax را با pcgB دریافت كردند، نشان دادند. آنالیز پاسخ های ایمنی سلولی نیز نشان داد موش هایی كه با 25 میكروگرم pcbax و pcgB ایمونیزه شدند پاسخ های پرولیفراسیون لنفوسیتی قوی تری و نیز سطوح اینترفرون گاما (INF-g) و اینترلوكین 4 (IL-4) بیشتری نسبت به موش هایی كه 10 و 50 میكروگرم pcbax و pcgB دریافت كرده بودند، نشان می دهند.نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد ایمن زایی هم زمان pcgB و 25 میكروگرم pcbax منجر به افزایش پاسخ های ایمنی نسبت به حالتی است كه از 10 و 50 میكروگرم pcbax و pcgB استفاده شود. نتایج فوق می تواند امیدی در جهت دست یابی به روشی موثر در ارتقا بخشیدن به واكسن DNA علیه HSV-1 و یا سایر پاتوژن ها باشد.
كلید واژه: پروتئین Bax، واكسن DNA، پروتئین gB هرپس سیمپلکس نوع یک

لینک کمکی