فایل word بررسي بروز آپوپتوز در سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 پس از اعمال فشار هيدروستاتيك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي بروز آپوپتوز در سلول هاي عصبي تمايز يافته PC-12 پس از اعمال فشار هيدروستاتيك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :10

هدف: بررسی بروز آپوپتوز در سلول های عصبی تمایز یافته PC-12 در اثر اعمال فشار هیدروستاتیكمواد و روش ها: در این مطالعه سلول های رده PC-12 در محیط كشت RPMI 1640 همراه با 10 درصد سرم كشت داده شدند. سلول ها پس از تیمار با غلظت تمایزی مناسب استئورسپورین به سلول های عصبی (نورون) تمایز یافتند. سلول های عصبی تمایز یافته PC-12 به دو گروه كنترل و آزمایش تقسیم شدند. سلول های گروه آزمایش به محفظه اعمال فشار منتقل شدند و به مدت 2 ساعت در معرض 100 میلی متر جیوه فشار هیدروستاتیك قرار گرفتند. سپس با استفاده از رنگ آمیزی حیاتی و رنگ آمیزی TUNEL به ترتیب میزان بقای سلول ها و شاخص آپوپتوز آنها سنجیده شد. با اندازه گیری طول نوریت ها، مورفولوژی سلول ها بررسی و توانایی چسبندگی به بستر و مهاجرت سلول ها نیز ارزیابی شد.یافته ها: نتایج نشان داد میزان بقای سلول ها در دو گروه مشابه بود اما پس از 24 ساعت، بقای سلول ها در گروه آزمایش كاهش یافت (P<0.05). شاخص آپوپتوز در گروه آزمایش در مقایسه با گروه كنترل بیشتر بود (P<0.05). همچنین طول نوریت ها، توانایی چسبندگی سلول ها به بستر و توانایی مهاجرت سلول ها در گروه آزمایش در مقایسه با گروه كنترل به طور معنی داری كاهش یافته بود (P<0.05).نتیجه گیری: به نظر می رسد اعمال فشار هیدروستاتیك وارده به سلول ها با كاهش طول نوریت ها، كاهش توانایی چسبندگی سلول به بستر و كاهش توانایی مهاجرت سلول ها كه از رفتارهای حیاتی سلولی تلقی می شود، سبب وقوع آپوپتوز در سلول های عصبی تمایز یافته PC-12 شده است. با توجه به اختلالی که فشار هیدروستاتیك در چسبندگی سلول ها به بستر پدید آورده، به نظر می رسد آپوپتوز ایجاد شده در سلول ها از نوع آنویکیز باشد.
كلید واژه: فشار هیدروستاتیك ،آپوپتوز، آنویكیز، تمایز عصبی ، رده سلولی PC-12

لینک کمکی