فایل word آرايش ميکروتوبول ها در جنين هاي اوليه حاصل از تخمک هاي جوان، پير و بازسازي شده موش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آرايش ميکروتوبول ها در جنين هاي اوليه حاصل از تخمک هاي جوان، پير و بازسازي شده موش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ياخته

تعداد صفحات :9

هدف: بررسی ساختار و توزیع میکروتوبول ها در جنین های اولیه حاصل از تخمک های جوان، پیر و بازسازی شده موشمواد و روش ها: در این تحقیق سه گروه از تخمک ها و جنین های حاصل از تخمک پیر (50 عدد)، تخمک جوان (50 عدد) و تخمک پیر بازسازی شده (10 عدد) مورد مطالعه ایمونوسیتوشیمی قرار گرفتند. تخمک پیر بازسازی شده با انتقال ماده ژنتیکی تخمک پیر به تخمک بی هسته شده جوان به دست آمده است. جنین ها از مرحله 2Pn تا مرحله دو سلولی از نظر ساختمان میکروتوبولی با استفاده از آنتی بادی پلی کلونال علیه آلفاتوبولین و با میکروسکوپ فلورسنت مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: ساختار دوکی در تخمک جوان در مرحله متافاز II و جنین های حاصل از آن طبیعی و از تراکم مناسبی برخوردار بود. در حالی که در تخمک پیر و جنین های حاصل رشته های دوک ارتباط خوبی با کروموزوم نداشت و مساحت زیادی به خود اختصاص داده بود. در جنین های بازسازی شده نیز رشته های پراکنده و نازک توبولینی مشاهده شد.نتیجه گیری: وضعیت قرارگیری رشته های توبولینی در جنین های بازسازی شده احتمالا به دلیل دفعات تزریق و دست کاری تخمک باشد و تعامل خوبی بین ماده ژنتیکی منتقل شده و سیتوپلاسم و میکروتوبول ها به وجود نیامده است و ممکن است یکی از دلایل کاهش میزان لقاح در این تخمک ها باشد.
كلید واژه: میکروتوبول، دوک تقسیم، تخمک پیر بازسازی شده

لینک کمکی