فایل word Halomonas sp strain MAM سويه اي با مقاومت بالا نسبت به اكسي انيونهاي سمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word Halomonas sp strain MAM سويه اي با مقاومت بالا نسبت به اكسي انيونهاي سمي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم دانشگاه تهران

تعداد صفحات :10

از میان 22 سویه باکتری نمک دوست نسبی جدا شده از خاکهای شور یک سویه باکتری میله ای گرم منفی با تحمل پذیری بالا نسبت به اکسی آنیون های سمی انتخاب گشت. سویه MAM یک باکتری نمک دوست بوده و در محدوده نمک بین 0.5 تا 32% توانایی رشد دارد. روش رقت در آگار برای اندازه گیری تحمل پذیری سویه به اکسی آنیونهای فلزی و شبه فلزی سدیم کرومات، پتاسیم کرومات، سدیم سلنات، سدیم بی سلنیت، سدیم سلنیت، سدیم ارسنات و پتاسیم تلوریت مورد استفاده قرار گرفت. همه آزمایشها در نوترینت آگار به همراه 5، 10 و یا 15% نمک و در شرایط گرماگذاری 32 درجه سانتی گراد صورت گرفت نتایج نشان داد که سویه MAM اکسی آنیونها را تا غلظتهای زیر تحمل می کند: ارسنات 450 میلی مول، سلنات 400 میلی مول، سلنیت 450 میلی مول، بی سلنیت 150 میلی مول، کرومات 25 میلی مول و تلوریت 1 میلی مول. نتایج نشان داد که سدیم نه تنها نقش مهمی در رشد باکتری داشته بلکه در افزایش تحمل پذیری سویه نسبت به اکسی آنیون های سمی نیز مهم است. باکتری در حضور 25 میلی مول سدیم کرومات رشد کرده در حالیکه در حضور پتاسیم کرومات حداکثر تا 20 میلی مول رشد می کند. هیچ رشدی در حضور KCl به عنوان تنها منبع نمک محیط دیده نمی شود. لازم به یادآوری است که مقاومت به تلوریت و اکسی آنیون های سلنیت در سویه MAM همراه با احیا این ترکیبات به تلوریوم سیاه رنگ و سلنیوم قرمز رنگ می باشد. وقتی پتاسیم تلوریت همراه با سدیم سلنیت به محیط رشد باکتری اضافه می گشت تحمل پذیری به تلوریت 20 برابر افزایش یافته و از 1 میلی مول به 20 میلی مول می رسید.
كلید واژه: اکسی آنیون سمی، کرومات، تلوریت، سلنیت، باکتری نمک دوست نسبی، تحمل پذیری

لینک کمکی