فایل word ارزيابي مقاومت به اکسي آنيون هاي سمي در باسيل هاي اسپور دار نمك دوست نسبي بومي ايران و اثر شوري بر روي اين مقاومت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي مقاومت به اکسي آنيون هاي سمي در باسيل هاي اسپور دار نمك دوست نسبي بومي ايران و اثر شوري بر روي اين مقاومت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم دانشگاه تهران

تعداد صفحات :14

میکروارگانیسم های نمک دوست نقش مهمی را در پاکسازی زیستی ترکیبات سمی فلزی در محیط ایفا می کنند و شناسایی سویه های تحمل پذیر به این ترکیبات، مرحله نخست در استفاده از این میکروارگانیسم ها در فرایندهای پاکسازی زیستی است. در این راستا 10 سویه باکتری تشکیل دهنده اسپور از خاک های شور در ایران جداگشت و مقاومت ذاتی بسیار بالا نسبت به اکسی آنیون های سمی، کرومات، ارسنات، سلنیت، سلنات و بی سلنیت در بعضی از سویه ها نشان داده شد. روش رقت در آگار برای تعیین تحمل پذیری باکتری ها نسبت به این ترکیبات سمی مورد استفاده قرار گرفت و حداقل غلظت مهار کننده رشد (MIC) برای هر اکسی آنیون در دمای 34 درجه سانتی گراد و در زمان گرماگذاری 72 ساعت تعیین گشت. بر اساس تعیین MIC، همه باکتری های مورد آزمایش بالاترین مقاومت را نسبت به اکسی آنیون سمی ارسنات نشان دادند. سویه های B2 و C2 می توانستند تا غلظت 250 میلی مول ارسنات را تحمل کنند. یک مقاومت غیر معمول نسبت به اکسی آنیون های کرومات در بعضی سویه ها مشاهده گشت. سویه های B1, A2 و C2 سدیم کرومات را تا 75 میلی مول تحمل می کردند در حالیکه سویه C2 تحمل به پتاسیم کرومات را تا 70 میلی مول نشان داد و سایر سویه ها C1, B1, A2, A1) و (C4 مقاومت را نسبت به پتاسیم کرومات را تا حداکثر 60 میلی مول نشان دادند. سطح مقاومت سویه ها به سلنواکسی آنیونها بین 10 تا 40 میلی مول بود. بالاترین مقاومت به سلنات و پایین ترین مقاومت به بی سلنیت نشان داده شد. بالاترین سمیت را در میان اکسی آنیون های مورد آزمایش را تلوریت نشان داد (حداکثر تحمل پذیری 3 میلی مول). اثر شوری بر روی سمیت اکسی آنیون ها مورد مطالعه قرار گرفت. افزایش شوری از %5 (w/v) به %15 (w/v) بطور کلی سبب افزایش مقاومت به اکسی آنیونها در سویه ها می گردد.
كلید واژه: اکسی آنیون، باکتری نمک دوست، تحمل پذیری، کرومات، سلنواکسی آنیون

لینک کمکی