فایل word بررسي تاثير لوودوپا بر تغيير پذيري ضربان قلب در بيماري پارکينسون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير لوودوپا بر تغيير پذيري ضربان قلب در بيماري پارکينسون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: پارکینسون یک بیماری نورودژنراتیو است که در کنار سایر مشکلات، باعث اختلال در عملکرد اعصاب خودکار می شود. تغییرپذیری ضربان قلب در شرایطی نظیر تنفس عمیق و مانور و السالوا یک پدیده طبیعی است و در برخی بیماریها مثل پارکینسون ممکن است کاهش یابد. از آنجا که لوودوپا یک داروی اساسی در درمان بیماری پارکینسون است، محتمل می باشد که لوودوپا در برخی از بیماران باعث ایجاد یا تشدید اختلال در سیستم عصبی خودکار خواهد شد.مواد و روشها: در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی اتفاقی (RCT) انجام پذیرفت، اثر درمان با لوودوپا در بروز و شدت اختلال در عملکرد اتونوم سیستم قلبی- عروقی بصورت از بین رفتن تغییرپذیری ضربان قلب در تنفس عمیق و مانور والسالوا بررسی شد و هدف از آن مقایسه میزان اختلال در واریاسیون ضربان قلب در بیماران پارکینسونی، با و بدون لوودوپا بود. در این مطالعه، بیماران پارکینسونی 70-41 ساله که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، طبق دستورالعملهای استاندارد تحت ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک اتونوم قرار گرفتند. بیماران دچار دمانس که قادر به همکاری در تستها نبودند و بیماران تحت درمان با سایر داروهای موثر بر سیستم عصبی خودکار از مطالعه حذف شدند. گروه مورد 30 نفر از بیماران پارکینسونی بودند که 2 ساعت قبل از انجام تست ها آخرین دوز لوودوپا را مصرف کرده بودند (100/10 mg) و گروه شاهد 30 نفر از بیمارانی بودند که 8 ساعت قبل از تست آخرین دوز لوودوپا را مصرف کرده اند (100/10 mg).یافته ها: میانگین و انحراف معیار E/l ratio (نسبت دم به بازدم) در گروه مورد و شاهد به ترتیب 1.18±0.11 و 1.25±0.1 و میانگین و انحراف معیار valsalva ratio در گروه مورد و شاهد به ترتیب 1.33±0.15 و 1.44±0.9 بود. میزان ابنورمالیتی E/l ratio در گروه مورد و شاهد به ترتیب 60% و 30% بود که از نظر آماری اختلاف معنی دار نبود. میزان ابنورمالیتی ratio valsalva در گروه مورد 50% و در گروه شاهد 20% بود که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار نبود. دیس اتونومی الکتروفیزیولوژیک خفیف در گروه مورد 0.5 و در گروه شاهد 0.3 و دیس اتونومی شدید در گروه مورد 0.3 و در گروه شاهد 0.1 بود که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار نیست.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بالا تا حدود زیادی می توان اثرات دیس اتونومی لوودوپا را نادیده انگاشت. با این حال، توصیه می شود جهت ارزیابی بیشتر اثر درمان با لوودوپا بر عملکرد اتونومیک قلبی- عروقی، مطالعاتی با حجم نمونه بزرگتر و به صورت مطالعه کوهورت انجام شود. با توجه به عوارض بیماری پارکینسون و هزینه های اقتصادی و انسانی که بر جوامع تحمیل می شود، تدوین برنامه های موثر برای کنترل عوارض بیماری و استفاده از داروهای کارآمد، ضرورت می یابد.
كلید واژه: پارکینسون، تغییرپذیری ضربان قلب، لوودوپا، مانوروالسالوا

لینک کمکی