فایل word ارزيابي الگوريتم رژه سريع بهبود يافته در آشکارسازي مسيرهاي عصبي متقاطع با استفاده از داده هاي تصويربرداري تانسور انتشار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي الگوريتم رژه سريع بهبود يافته در آشکارسازي مسيرهاي عصبي متقاطع با استفاده از داده هاي تصويربرداري تانسور انتشار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله فيزيك پزشكي ايران

تعداد صفحات :21

مقدمه: تصویربرداری تانسوری انتشار، روشی غیرتهاجمی برای تخمین زدن میزان انتشار مولکول های آب درون مسیر عصبی می باشد. در این روش به هر وکسل تصویر یک تانسور اختصاص می یابد که بردار ویژه اصلی آن جهت انتشار درون وکسل را تعیین می کند. الگوریتم های مسیریابی ماده سفید مغز، روش هایی برای بازسازی مسیرهایی سه بعدی از روی فضای برداری تصاویر تانسوری انتشار می باشند.مواد و روشها: الگوریتم رژه سریع یکی از روشهای کارآمد در مسیریابی مسیرهای عصبی می باشد که در آن همخطی بردار ویژه های اصلی میزان سرعت انتشار را تعیین می کند. در این تحقیق تابع سرعت الگوریتم رژه سریع به گونه ای تصحیح شده است که قدرت بردار ویژه های تانسور در نظر گرفته شود. تابع سرعت پیشنهاد شده یک فاکتور وزنی تطبیق پذیر ناهمسانگردی جزیی، FA، دارد که می تواند سرعت را در نواحی مختلف مغز با توجه به نوع محیط (همسانگرد یا ناهمسانگرد) تنظیم کند.نتایج: با این بهبود الگوریتم می تواند با دقت بالایی وکسل های درون مسیرهای شبیه سازی شده را استخراج کند. همچنین این روش دقت بالایی در آشکارسازی تقاطع مسیرهای عصبی دارد. توانایی الگوریتم اصلاح شده در سطح نویزهای متفاوت نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که الگوریتم بهبود یافته در حضور نویز مقاومتر عمل می کند.بحث و نتیجه گیری: در الگوریتم اصلاح شده مقادیر ویژه در عامل تطابقی سرعت در نظر گرفته شده اند. این عامل سبب می شود که تابع سرعت بصورت تطبیق پذیر برای نواحی مختلف مغز تغییر کند. از طرفی دیگر به علت اینکه مقدار آستانه FA در نظر گرفته نمی شود، الگوریتم اجازه ورود به نواحی همسانگرد را پیدا می کند. این مورد الگوریتم را در آشکارسازی ناحیه تقاطع قادر می سازد. این در حالی است که در نظر نگرفتن مقدار آستانه سبب افزایش زمان در حدود 2.5 برابر زمان اجرای الگوریتم رژه سریع با در نظر گرفتن آستانه می باشد. در ضمن سرعت بهبود یافته، الگوریتم را نسبت به نویز مقاومتر می کند، زیرا در FA های بالاتر که سرعت سطح بیشتر است، اثر نویر کمتر می باشد. بدین جهت در برخی موارد که نیاز به اجرای سریع مسیریابی می باشد، بهتر است از آستانه FA استفاده شود.
كلید واژه: تصویربرداری تانسوری انتشار، مسیریابی عصبی، الگوریتم رژه سریع، فاکتور وزنی تطبیق پذیر، مسیرهای متقاطع

لینک کمکی