فایل word تعيين تابع دوز شعاعي، تابع ناهمسانگردي و ثابت ناهمسانگردي اولين نمونه دانه چشمه براکي تراپي پالاديم- 103 توليد شده در پژوهشکده تحقيقات کشاورزي، پزشکي و صنعتي با استفاده از TLD-100

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين تابع دوز شعاعي، تابع ناهمسانگردي و ثابت ناهمسانگردي اولين نمونه دانه چشمه براکي تراپي پالاديم- 103 توليد شده در پژوهشکده تحقيقات کشاورزي، پزشکي و صنعتي با استفاده از TLD-100 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله فيزيك پزشكي ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه: چشمه های براکی تراپی با فوتون کم انرژی پالادیم- 103 برای درمان بدخیمی پروستات استفاده می شوند. مطابق با توصیه های انجمن فیزیک پزشکی آمریکا در پروتکل TG-43U1 لازم است، پارامترهای دوزیمتری این چشمه ها شامل شدت گرمای هوا، ثابت آهنگ دوز، تابع هندسی، تابع دوز شعاعی و تابع ناهمسانگردی، بطور دقیق تعیین شوند. باتوجه به اینکه پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی سازمان انرژی اتمی ایران، اولین نمونه دانه پالادیم-103 را در کشور تولید کرده است، لذا تعیین پارامترهای دوزیمتری این چشمه مطابق با پروتکل TG-43U1 قبل از کاربرد بالینی، لازم و ضروری است.مواد و روشها: در این تحقیق تابع دوز شعاعی، تابع ناهمسانگردی و ثابت ناهمسانگردی اولین نمونه دانه پالادیم-103 ساخته شده، با استفاده از دوزیمترهای ترمولومینسانس-100 در فانتوم پرسپکس اندازه گیری شده است. دوزیمترهای ترمولومینسانس به شکل تراشه هایی مربعی به ابعاد 3.1 میلی متر و ضخامت 0.9 میلی متر می باشند که در برابر پرتو گامای کبالت 60 کالیبره گردیدند. فانتوم به صورت یک مکعب شامل صفحات پرسپکس طراحی شد و به منظور در نظر گرفتن اثر پرتوهای پراکنده، ابعاد فانتوم 30 سانتی متر انتخاب شد. دو نوع فانتوم جامد در این تحقیق ساخته شد. اولین فانتوم برای تعیین تابع دوز شعاعی و دومین فانتوم برای تعیین تابع ناهمسانگردی و ثابت ناهمسانگردی چشمه بکار رفت. توزیع دوز در اطراف چشمه در فانتوم ها با استفاده از دوزیمترهای ترمولومینسانس-100 توسط دستگاه قرائت گر مدل RMKL KFKI اندازه گیری شد.نتایج: با استفاده از روابط تعریف شده در پروتکل TG-43U1 تابع دوز شعاعی، تابع ناهمسانگردی و ثابت ناهمسانگردی تعیین و با کمیتهای متناظر اندازه گیری شده برای چشمه Best double-wall 103Pd توسط میگونی و همکارانش در سال 2001 مقایسه شدند. نتایج بدست آمده از این مقایسه در توافق خوبی با یکدیگر می باشند.بحث و نتیجه گیری: توزیع دوز فضای بدست آمده در اطراف چشمه و پارامترهای دوزیمتری تعیین شده، از دیدگاه دوزیمتری، موید مناسب بودن چشمه ساخته شده جهت اهداف براکی تراپی سرطان پروستات است.
كلید واژه: براکی تراپی، پارامترهای دوزیمتری، پروتکل TG-43U1، دوزیمتر ترمولومینسانس-100

لینک کمکی