فایل word بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر کاهش آلودگي الکتروني پرتوهاي فوتوني حاصل از شتابدهنده نپتون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر کاهش آلودگي الکتروني پرتوهاي فوتوني حاصل از شتابدهنده نپتون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله فيزيك پزشكي ايران

تعداد صفحات :13

مقدمه: هنگام پرتودرمانی با پرتوهای ایکس مگاولتاژ فوتونها در مسیر خود با ساختارهای مختلفی برخورد می کنند که منجر به تولید الکترونهای آلوده کننده می شوند. این الکترون ها دز جذبی پوست را بالا می برند. به منظور کاهش آلودگی الکترونی روشهای مختلفی از جمله استفاده از فیلترها، میدان مغناطیسی و کیسه هلیوم پیشنهاد شده است که در این پژوهش اثر میدان مغناطیسی بر دز سطحی حاصل از پرتوهای ایکس شتاب دهنده نپتون 10 PC مورد مطالعه قرار گرفته است.مواد و روشها: در این مطالعه برای تولید میدان مغناطیسی از آهنرباهای بسیار قوی نئودیمیوم بور آهن (NdFeB) استفاده شد که بر روی نگهدارنده ای که طراحی و ساخته شد نصب گردیدند. دزیمترها نیز با استفاده از اتاقک یونیزاسیون پین پوینت مدل 31006 و در فانتوم آب اسکن دیترونیکس مدل RFA-300 انجام گردیدند. همچنین اثر کیسه پر از هلیوم که جایگزین هوای بین سر دستگاه و سطح فانتوم گردید مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: نتایج حاصل از دزیمتری ها نشان داد که استفاده از میدان مغناطیسی قادر است دز سطحی را در میدان های 20´20, 10´10 و 25´25 سانتی متر مربع به ترتیب 18.3, 10.7 و 13.3 درصد کاهش دهد. همچنین زمانی که میدان مغناطیسی بطور هم زمان با کیسه پر از هلیوم بکار می رود دز سطحی در هر سه میدان مورد مطالعه بیشتر از کاربرد میدان مغناطیسی تنها کاهش می یابد.بحث و نتیجه گیری: با مقایسه با مطالعات قبلی انجام شده توسط سایر پژوهشگرن می توان نتیجه گرفت که شدت میدان مغناطیسی استفاده شده در این مطالعه برای حذف تقریبا همه الکترونهای آلوده کننده ناشی از سر دستگاه کافی می باشد. همچنین با توجه به اینکه میزان آلودگی الکترونی ناشی از ستون هوای بین سر دستگاه شتاب دهنده نپتون در SSD=100 سانتی متر تنها 3-2 درصد است در حالی که میزان آلودگی الکترونی ناشی از سر دستگاه چندین برابر این مقدار و بین 10.7 تا 18.3 درصد برای میدان های مختلف محاسبه شده است لذا علی رغم اینکه استفاده از هر دو عامل میدان مغناطیسی و کیسه هلیوم بهترین شرایط را برای کاهش آلودگی الکترونی ایجاد می کد اما به منظور ممانعت از انسداد میدان نوری توسط کیسه هلیوم استفاده از میدان مغناطیسی به تنهایی کافی به نظر می رسد.
كلید واژه: آلودگی الکترونی، میدان مغناطیسی، کیسه هلیوم، دز سطحی و نپتون 10PC

لینک کمکی