فایل word شبيه سازي کامل دوربين گاما به روش مونت کارلو و بررسي تاثير فاصله و محيط پراکنده ساز بر روي کيفيت تصاوير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شبيه سازي کامل دوربين گاما به روش مونت کارلو و بررسي تاثير فاصله و محيط پراکنده ساز بر روي کيفيت تصاوير :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله فيزيك پزشكي ايران

تعداد صفحات :13

مقدمه: پزشکی هسته ای یکی از روشهای تشخیصی فیزیولوژیکی می باشد؛ که عوامل متعددی، اثرگذار بر روی کیفیت آن می باشد. وجود برخی محدودیتها همانند توزیع ماده رادیواکتیو در عمق های مختلف، بهره گیری از کولیماتور، نفوذ پرتو از دیواره کولیماتور، ساختار یک پارچه آشکارساز سوسوزن، محدودیت های الکترونیکی، تخمین های موجود در الگوریتم های مکان یابی و برخی عوامل محیطی (ماده پراکنده ساز) همگی عوامل هستند که می توانند تاثیرگذار بر روی کیفیت تصاویر باشند. از آنجایی که بررسی تک تک عوامل فوق به روش تجربی علاوه بر هزینه بر بودن، بسیار زمانبر بوده و در بعضی شرایط غیرممکن می باشد. یکی دیگر از روشهای ارزیابی عوامل فوق، بهره گیری از روشهای شبیه سازی مونت کارلو است.مواد و روشها: در کار حاضر به کمک روش مونت کارلو به شبیه سازی کامل سیستم دوربین گاما پرداخته ایم. نتایج شبیه سازی با نتایج کارخانه سازنده سیستم مقایسه شده و پس از اطمینان از صحت شبیه سازی به بررسی اثر فاصله و محیط پراکنده ساز بصورت مجزا و تلفیقی بر روی پروفایل های تابع نقطه گستر و پارامتر پهنای تابع نقطه گستر در نصف مقدار بیشینه (FWHM) و در یک دهم مقدار بیشینه (FWTM) پرداخته ایم.نتیجه و بحث: در تمام موارد توافق بسیار خوبی بین نتایج حاصله از کار شبیه سازی و نتایج تجربی مشاهده گردید. باتوجه به موارد بالا و اثبات قابلیت این کد ارایه شده جهت شبیه سازی سیستم دوربین گاما، در مرحله بعدی پارامترهایی همچون اثرات پراکندگی داخل کریستال، پراکندگی داخل کولیماتور و نفوذ پرتو از تیغه های کولیماتور و دیگر پارامترهای سیستم را که بررسی اثرات کمی و کیفی آنها بر عملکرد سیستم و تصاویر حاصله بصورت تجربی ممکن نیست، مورد ارزیابی قرار داده ایم. در بررسی اثر فاصله بر روی دو پارامتر پهنای تابع نقطه گستر در نصف مقدار بیشینه و در یک دهم مقدار بیشینه برای بازه های 2 سانیتمتر به ترتیب دارای رشد 10.9% و 10.5% در شبیه سای و رشد 10.5% و 11.4% در نتایج تجربی وجود دارد. در مرحله دوم که به بررسی اثر فاصله و محیط پراکنده ساز بصورت همزمان می پرداخت نرخ رشد برای پهنای تابع نقطه گستر در نصف مقدار بیشینه و در یک دهم مقدار بیشینه در شبیه سازی به ترتیب 18.2% و 23.6% و در روش تجربی 19.93% و 23.34% مشاهده گردید. در مرحله سوم نیز که با ثبات نگهداشتن فاصله چشمه تا کولیماتور به بررسی اثر محیط پراکنده ساز بر روی دو پارامتر مذکور می پرداخت نرخ رشد با توجه به بازه های 2 سانیتمتر ماده پراکنده ساز آب به ترتیب دارای رشد 1.9% و 9.8% در شبیه سازی و 1.08% و 9.12% در نتایج تجربی مشاهده گردید.
كلید واژه: شبیه سازی مونت کارلو، تابع خط گستر، دوربین گاما، محیط پراکنده ساز

لینک کمکی