فایل word عرضه پول در اقتصاد ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عرضه پول در اقتصاد ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه بازرگاني

تعداد صفحات :25

در همه اقتصادهایی که استقلال نسبی سیاست های پولی از سیاست های مالی پذیرفته شده است، کنترل پایه پولی توسط بانک مرکزی، اهرم اصلی مقامات پولی کشور برای تاثیرگذاری بر اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است. اما عرضه پول تنها متغیری برونزا نیست كه توسط بانك مركزی تعیین شود، بلكه از سویی دیگر، یک متغیر درونزا است. درونزایی عرضه پول می تواند عامل بسیار مهمی در كارایی سیاست های پولی و مالی باشد. در این مقاله تابع فایل word عرضه پول در اقتصاد ايران با استفاده از داده های سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال های 84- 1363 به روش ARDL تخمین زده شد. نتایج تحقیق حاكی از آن است كه نرخ بهره (نرخ سود علی الحساب تسهیلات اعطایی بانك ها) هم در بلندمدت و هم در كوتاه مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر فایل word عرضه پول در اقتصاد ايران دارد. به عبارتی دیگر، فایل word عرضه پول در اقتصاد ايران درونزا است و درونزایی آن از طریق نرخ سود علی الحساب تسهیلات اعطایی بانك های تجاری و تخصصی صورت می گیرد. فعالیت های بانك های تجاری و تخصصی از طریق تغییر در ذخایر آزاد با توجه به شرایط سودآوری بازار، عامل موثری در گسترش حجم پول در اقتصاد ایران است. نوسانات و عدم تعادل های ایجاد شده در فایل word عرضه پول در اقتصاد ايران، پس از گذشت دو سال و نیم از زمان وقوع نوسان، تعدیل می گردد.
كلید واژه: عرضه پول، نظام پولی، نظام بانكی، ARDL

لینک کمکی