فایل word تحليل كلي كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي (با تاكيد بر قابليت الحاق ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل كلي كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي (با تاكيد بر قابليت الحاق ايران) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه بازرگاني

تعداد صفحات :37

كنوانسیون نیویورك درباره استفاده از ارتباطات الكترونیكی در قراردادهای بین المللی، آخرین سند مدون در عرصه تجارت الكترونیكی به شمار می آید كه می توان آن را استمرار روند هماهنگ سازی نظام های حقوقی مختلف در این زمینه محسوب داشت. این مقاله، ضمن نگاه كلی به سند مذكور، درصدد بررسی مزایای آن برای تجارت بین المللی و تلاش انجام شده برای ایجاد حداكثر هماهنگی، در حقوق كشورها، در زمینه قراردادهای الكترونیكی می باشد. در ادامه به تحلیل این امر خواهیم پرداخت كه با وجود مقدماتی همچون قانون تجارت الكترونیكی و سیاست تجارت الكترونیكی كشورمان، می توان از پیوستن به این عهدنامه مهم سخن گفت. بدیهی است كه تاخیر در این رابطه یا سعی در تصویب قانون داخلی معادل، به لحاظ تفاوت تاثیر عملی قانون داخلی و كنوانسیون بین المللی، توجیه پذیر نخواهد بود.
كلید واژه: قراردادهای الكترونیكی، آنسیترال، تجارت بین الملل، قانون تجارت الكترونیكی، حقوق تطبیقی و ارتباطات الكترونیكی

لینک کمکی