فایل word منحني کاليبراسيون چگالي الکتروني بر حسب CT-number براي راديوتراپي با استفاده از روش استويکيومتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word منحني کاليبراسيون چگالي الکتروني بر حسب CT-number براي راديوتراپي با استفاده از روش استويکيومتري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله فيزيك پزشكي ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه: از جمله عواملی که باعث ایجاد خطا در طراحی درمان می گردد و منحنی های هم دوز را دچار آشفتگی می سازد وجود بافت های با چگالی خیلی بالا یا خیلی کم مانند استخوان، بافت ریه، هوا و پروتزها می باشد. امروزه استفاده از تصاویر CT جهت حل این مشکل رو به گسترش می باشد بنابراین داشتن یک منحنی که بتوان بر اساس CT-number (عدد هانسفیلد)، مقدار دقیق چگالی الکترونی را تخمین زد لازم است. روش معمول بدست آوردن این منحنی، تصویربرداری از فانتوم هایی است که از مواد مختلف با چگالی های الکترونی مشخص ساخته می شوند. سپس با استفاده از مقادیر CT-number و با توجه به چگالی الکترونی مواد مختلف می توان منحنی کالیبراسیون را بدست آورد. اما در این تحقیق از روشی محاسباتی بنام استویکیومتری استفاده شده است که در آن CT-number بافت با استفاده از CT-number اندازه گیری شده برای مواد جایگزین بافت و دانستن ترکیب شیمیایی بافت پیش بینی می شود.مواد و روشها: برای محاسبات به روش استویکیومتری در ابتدا یک فانتوم از جنس پلی اتیلن ساخته شد و در این فانتوم مواد مختلفی با چگالی الکترونی و ترکیبات شیمیایی مشخص جداسازی گردید که این مواد شامل آلومینیوم خالص، PVC، پلی اتیلن، آب و چوب پنبه برای مدل کردن استخوان سخت، اسکلت، چربی، ماهیچه و بافت ریه می باشند. با استفاده از دستگاه سی تی اسکن GE مدل NXI با انرژی 120kVp از فانتوم تصویربرداری صورت گرفت.نتایج: با استفاده از CT-number حاصل از تصویربرداری فانتوم و مقادیر معلوم قبلی، یک دستگاه چندمعادله و چند مجهول جهت بدست آوردن معادله اصلی m حاصل شد. ضرایب ثابت در معادله m عبارتند از: Kcoh= -8.9´10-5, KKN= 0.1562 و Krh= 7.611´10-6. برای سنجش میزان دقت در این روش با جایگذاری آلومینیوم در معادله و مقایسه CT-number به صورت تجربی و محاسباتی، بالاترین مقدار خطای محلی 5.6% و برای پلی اتیلن خطای محلی 4% می شود.بحث و نتیجه گیری: با استفاده از معادله اصلی و با توجه به ترکیب شیمیایی عناصر موجود در بافت های مختلف بدن مقدار CT-number برای هر بافت تخمین زده می شود و در نهایت منحنی تغییرات CT-number بر حسب چگالی الکترونی رسم شده است که در نقطه CT-number معادل صفر که مشخصه آب است، منحنی ها از یکدیگر جدا می شوند. در این روش با افزایش چگالی الکترونی مواد، میزان خطا نیز افزایش می یابد. مقایسه نتایج بدست آمده از روش تجربی و روش محاسباتی حاکی از دقت مناسب روش فوق می باشد.
كلید واژه: استویکیومتری، CT-number، چگالی الکترونی، طراحی درمان کامپیوتری

لینک کمکی