فایل word كانال ثنايايي فك پايين در پرتونگاري پانوراميك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word كانال ثنايايي فك پايين در پرتونگاري پانوراميك :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - Journal Of Dentistry

تعداد صفحات :13

بیان مساله: یكی از ساختارهای كالبدی، كه در ناحیه میان دو سوراخ چانه ای فك پایین جا دارد، كانال ثنایایی مندیبل است، كه به علت توانایی محدود پرتونگاری های معمولی برای نشان دادن آن، در میان دندانپزشكان چندان شناخته شده نیست و معمولا در طراحی درمان ها مورد توجه قرار نمی گیرد. نادیده انگاشتن این كانال، می تواند به ایجاد عوارض پس از جراحی در این ناحیه منجر گردد.هدف: هدف از این پژوهش، بررسی نمای پرتو شناختی كانال ثنایایی فك پایین در نمای پانورامیك بود.مواد و روش: در این پژوهش مقطعی، شمار 2324 پرتونگاری پانورامیك (1117 مرد و 1207 زن) در رده سنی 18 تا 70 سال به منظور دیدن كانال ثنایایی فك پایین بررسی شدند. از پرتونگاری هایی، كه كانال ثنایایی مندیبل را نشان می دادند، عكس دیجیتال فراهم شد. سپس، آن دسته از پانورامیك هایی، كه تصویر كانال ثنایایی در آنها به خوبی قابل دیدن بود (Good visibility) برگزیده و به بررسی وارد گردید. داده های مورد نیاز شامل جنس، سن، دیده شدن كانال در هر سمت، میزان پیشروی كانال در هر سمت و فاصله میان كانال و لبه پایینی فك پایینی گردآوری و مسیر تقریبی كانال تعیین و رسم گردید. برای واكاوی داده ها از آزمون مجذور كای و نرم افزار SPSS 11.5 استفاده شد.یافته ها: در 883 مورد (38 درصد) از پرتونگاری های پانورامیك، كانال ثنایایی قابل دیدن بود، كه از این شمار، 277 مورد (11.9 درصد) كانال ثنایایی را به خوبی نشان می داد. در 19 درصد موارد، كانال در سمت راست و 14 درصد كانال در سمت چپ، در دیگر موارد (67 درصد) كانال در هر دو سمت دیده شد. بر پایه واكاوی مجذور كای میزان دیدن خوب كانال در مردان به گونه ای معنادار بیشتر از زنان بوده است.نتیجه گیری: كمتر از نیمی از پرتونگاری های فراهم شده با كیفیت مناسب و شرایط استاندارد قادر به نشان دادن كانال ثنایایی فك پایین بودند. برای اطمینان از وجود كانال ثنایایی استفاده از سایر روش ها مانند سی تی اسكن و توموگرافی پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: كانال ثنایایی فك پایین، خوب دیده شدن، پرتونگاری پانورامیك

لینک کمکی