فایل word مقايسه مورفولوژي و مورفومتري آندومتر رحم موش بلافاصله قبل از لانه گزيني در سيكل طبيعي و بدنبال مصرف داروهاي تحريك تخمك گذاري، پروژسترون و سيلدنافيل سيترات ( واياگرا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه مورفولوژي و مورفومتري آندومتر رحم موش بلافاصله قبل از لانه گزيني در سيكل طبيعي و بدنبال مصرف داروهاي تحريك تخمك گذاري، پروژسترون و سيلدنافيل سيترات ( واياگرا) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم دارويي (pharmaceutical sciences)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: پیشبرد رسیدگی آندومتر رحم به علت نسبت پایین لانه گزینی در سیکل های (Assisted Reproductive Tecnology) ART مورد توجه محققین بوده است. پروژسترون به طور معمول بدین منظور استفاده می شود. با توجه به انیکه خصوصیات مورفولوژیکی یکی از ویژگیهای رسیدگی آندومتر می باشد، هدف از مطالعه اخیر مقایسه ویژگیهای مورفولوژیکی و مورفومتری پس از دریافت پروژسترون و وایاگرا، در آندومتر رحم موشها، قبل از لانه گزینی است. روش ها: 40 سر موش ماده بالغ به چهار گروه کنترل، گنادوتروپین، گنادوتروپین + پروژسترون و گنادوتروپین + وایاگرا تقسیم شدند. هر سه گروه مورد آزمایش HMG 7.5 I.u و سپس HCG 7.5 I.u تزریق شد. سپس هر دو موش ماده با یک موش نر برای جفت گیری در یک قفس قرار داده شدند. در دو گروه 1mg/ mouse پروژسترون 3mg/kg وایاگرا به فواصل 24، 48، 72 ساعت پس از تزریق HMG تزریق گردید. 96 ساعت بعد موش در همه گروه قربانی شده و نمونه های رحمی آنها تحت پاساژ بافتی قرار گرفته و برای مطالعه با میکروسکوپ نوری آماده شدند.یافته ها: نتایج میکروسکوپ نوری نشان داد ارتفاع سلولهای اپی تلیال گروه کنترل 20.52±2.43 میکرومتر بود. در گروه گنادوتروپین ارتفاع سلولها 20.85±55 میکرومتر، که از نظر آماری با گروه کنترل تفاوت معنی داری نداشت. ارتفاع سلولها در گروه گنادوتروپین + پروژسترون و گنادوتروپین + وایاگرا به ترتیب 17.91±2.78 میکرومتر و 17.60±2.49 میکرومتر بوده که کمتر از دو گروه کنترل و گنادوتروپین می باشد. سطح معنی داری (p<0.05) در نظر گرفته شد.نتیجه گیری: تزریق پروژسترون و وایاگرا پس از تحریک تخمک گذاری شاخص های مورفولوژیکی سلولهای اپی تلیوم لومینال رحم را تغییر داده است و بر رسیدگی آندومتر تاثیر داشته است.
كلید واژه: لانه گزینی، پروژسترون، وایاگرا، موش، آندومتر

لینک کمکی