فایل word غلظت مس، روي وسلنيوم در سرم وسيتوزول بافت تومور بيمان مبتلا به سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word غلظت مس، روي وسلنيوم در سرم وسيتوزول بافت تومور بيمان مبتلا به سرطان پستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم دارويي (pharmaceutical sciences)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: سرطان پستان شایعترین نوع سرطان در زنان است. هدف از این مطالعه مقایسه سطوح سرمی و سیتوزولوی روی، مس و سلنیوم بیماران مبتلا به سرطان پستان با افراد کنترل می باشد.روشها: در این مطالعه مقطعی تعداد 50 بیمار مبتلا به سرطان پستان و 50 فرد کنترل بررسی شدند. نمونه های بافتی از 32 زن مبتلا به سرطان پستان و 24 فرد کنترل تهیه گردید. سطوح سرمی و سیتوزولوی مس و روی و سلنیوم به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی با کوره گرافیتی اندازه گیری شدند.نتایج: میانگین سطوح سرمی روی، مس و سلنیوم بیماران مبتلا به سرطان پستان به ترتیب 0.19±0.97، 0.47±1.47 لیتر و 60.03±23.38 mg/L بود. میانگین سطوح سرمی روی، مس و سلنیوم افراد کنترل به ترتیب 0.35±1.07 و 0.2±1.09 و 92.42±18.7 mg/L بود. اختلاف میانگین سطوح سرمی روی دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود اما اختلاف میانگین مس دو گروه از نظر آماری معنی داری بوده است (p<0.002). نسبت مس به روی در گروه بیمار 1.52 و در گروه کنترل 1.12 بود و اختلاف این دو نسبت بین گروه از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001). بین سطوح سرمی سلنیوم بیماران مبتلا به سرطان پستان (92.42±18.7 mg/L) و افراد کنترل (60.03±23.38 mg/L) از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.001). میانگین سطوح سیتوزولی روی بیماران و افراد کنترل به ترتیب 72.5±66.75 و 28.5±26.7 میکروگرم در هر گرم از بافت بوده است و این اختلاف از نظر آماری معنی داری بود (P<0.006). اختلاف بین میانگین سطوح سیتوزولی مس بیمارن (3.84 mg/gr±28.29) و افراد کنترل (6.08 mg/gr±21.02) از نظر آماری معنی داری بود (P<0.000). همچنین، اختلاف میانگین سطوح سیتوزولی سلنیوم بیمارن (0.42 mg/gr±1.01) و افراد کنترل (0.22 mg/gr±0.51) از نظر آماری معنی داری بود (P<0.01).نتیجه گیری: تغییرات سطوح سرمی و سیتوزولی مس، روی وسلنیوم بیماران مبتلا به سرطان پستان احتمالا نشان دهنده نقش بیولوژیکی و مهم این عناصر در پیشرفت سرطان پستان است.
كلید واژه: سرطان پستان، روی، مس، سلنیوم، سیتوزول بافت تومور

لینک کمکی