فایل word ارزيابي منحني مشخصه آب و خاک بر اساس تئوري تخلخل موضعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي منحني مشخصه آب و خاک بر اساس تئوري تخلخل موضعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آب و فاضلاب

تعداد صفحات :13

مدل سازی محدوده غیر اشباع خاک و به طور مشخص تعیین منحنی مشخصه آب- خاك نقشی اساسی در مكانیك خاكهای غیر اشباع ایفا می كند. این منحنی به عوامل متعددی از جمله اندازه و منحنی دانه بندی ذرات بستگی دارد. یك روند محاسباتی قابل قبول در ارزیابی منحنی مشخصه آب- خاك، مدل سازی منحنی توزیع حفرات خاك بر اساس منحنی دانه بندی می باشد. در این مقاله، یک مدل برای در نظر گرفتن تخلخل موضعی متغیر در خاكهای دانه ای ریز با منحنی های مختلف دانه بندی ارایه گردیده و تاثیر آن در ارزیابی منحنی مشخصه آب- خاک بررسی شده است. مقایسه نتایج مدل حاضر با داده های آزمایشگاهی نشان داد که مدل ارایه شده، و به طور خاص وابستگی مستقیمِ تخلخل موضعی با اندازه ذرات در خاکهای دانه ای ریز، پیش بینی دقیق ترِ منحنی مشخصه آب-خاک از طریق منحنی دانه بندی آن را امکان پذیر می سازد.
كلید واژه: محدوده غیر اشباع، تخلخل موضعی، منحنی دانه بندی، منحنی مشخصه آب– خاك

لینک کمکی